Grupper

Grupper inom SRF

Inom svensk reumatologi har vi många olika samarbetsformer, alltifrån löst strukturerade nätverk till intresse- och studiegrupper- samt olika former av grupper med tydliga uppdrag, se definitioner nedan. Samtliga grupperingar och dess ordförande/sammankallande skall godkännas av SRF styrelse. Ordförande inom varje grupp har som ansvar att kort presentera gruppens syfte samt presentera aktuella deltagare, var de verkar och deras mailadresser. Styrelsen kan ge uppdrag till alla grupper i vissa frågor. Önskar man starta en grupp skickas förfrågan till SRFs fackliga sekreterare, som tar upp förfrågan på ett SRF-styrelsemöte för godkännande.

Arbetsgrupper
Har ett tydligt uppdrag från styrelsen. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Ordförande formerar en grupp med representanter från de sex regionerna samt eventuellt ytterligare någon intresserad. Alla representanter ska utses/föreslås av respektive verksamhetschef/verksamhetsansvarig och därefter godkännas av styrelsen.

Studiegrupper
Arbetar inom ett gemensamt medicinskt intresseområde. Regional förankring en fördel, men inget krav.

Intressegrupper
Har ett gemensamt intresseområde utifrån ett forsknings-, utbildnings- eller utvecklingsuppdrag. Regional förankring en fördel, men inget krav.

Nätverk
Löst sammansatt, ingen säkerställd regional representativitet.

Uppdaterad  20161117

Sidansvarig: Gerd-Marie Alenius