Rapport från workshop: Levnadsvanor inom reumatologi

Rapport från workshopen ”levnadsvanor inom reumatologi” som hölls
i Stockholm 24-25 november. 

Vi var 23 personer med olika spetskompetenser från flera delar av landet som möttes för att
utbyta erfarenheter och idéer om levnadsvanearbete inom reumatologin. Genom att samla
representanter från såväl professionerna som patientorganisationen så skapades
förutsättningar för bra diskussioner med kreativa synpunkter på hur vi skulle vilja att
levnadsvanearbetet ser ut inom reumatologin i framtiden.

Som inspiration inför våra gruppdiskussioner lyssnade vi till Ann Blomstrand från Göteborgs
Universitet. Med sin fokuserade, positiva energi delade hon på ett förträffligt sätt med sig av
sitt arbete med ”Hälsolyftet”, en modell för levnadsvanearbete som nu implementeras på
offentliga vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.
Sofia Ernestam, i egenskap av registerhållare för Svensk Reumatologis Kvalitets Register (SRQ),
redogjorde för SRQ’s möjliga roll inom levnadsvanearbetet – en viktig hörnsten i den modell vi
ämnar skapa. Ulrika Bjarre från Stockholms Läns landsting (SLL) inledde dag två med en
föreläsning om hur Socialstyrelsens frågor om de fyra levnadsvanorna kan besvaras av patienten
via Mina Vårdkontakter (MVK/1177) och därifrån direkt importeras till journal systemet ”Take Care”.

Behov av en gemensam kunskapsbas
I gruppdiskussionerna framkom behov av en gemensam kunskapsbas vad gäller levnadsvanor
inom reumatologi. En generell webbutbildning för de som arbetar i vården, resulterande i ett
”körkort” för levnadsvanearbete finns eller är på gång i flera landsting. Med en befintlig generell
utbildning som grund vore det önskvärt med en ny webbutbildning om levnadsvanornas specifika
betydelse för de reumatiska sjukdomarna. En sådan påbyggnadsutbildning skulle kunna resultera
i ett reumaspecifikt levnadsvane-körkort motsvarande den eftersträvade minsta gemensamma
kunskapsbasen för alla som arbetar inom reumatologin.

Patienterna säger sig gärna svara på frågor om levnadsvanor i formulär hemskickade före besök
eller via webben, men vill ha direkt feedback på det man fyllt i. Vem i reumateamet som initierar
levnadsvanearbetet spelar mindre roll men det ska vara en person som patienten känner tillit till.
Självmonitorering av förändringsarbetet ställer man sig positiv till, men personligt möte behövs
vid något tillfälle. Patienten vill också själv kunna se en kurva på förändring över tid.
Baserat på denna önskan lyftes förslaget att grafiskt kunna illustrera även levnadsvanor som
översikt i SRQ för att kunna följa hur dessa förhåller sig till sjukdomsaktvitetsmått och medicinering.

Kompetenskarta
Deltagarna i workshopen betonade vikten av att uppmärksammandet av en ohälsosam
levnadsvana måste vara tätt länkat till intervention. Den som ger interventionsstödet behöver
oftast ha kompetens avseende strukturerat/teoribaserat samtal, ha ett djupare kunnande inom
den aktuella levnadsvanan samt ha möjlighet att följa upp och utvärdera förändringsarbetet.
Varje vårdgivare kan inte besitta denna kompetens men alla medarbetare ska ha kännedom om
hur och vart man lokalt lotsar en patient som önskar stöd att förändra en levnadsvana.
För detta kommer vi behöva en sorts ”kompetenskarta” vilket innebär en identifiering av vilka
resurser som finns på den egna kliniken, på andra mottagningar, i primärvården och andra enheter.

Ovan är ett koncentrat av alla de goda exempel, erfarenheter och idéer som framkom under
workshopen och ett underlag för det som arbetsgruppen kommer arbeta vidare med.
Den som har synpunkter eller idéer får mycket gärna återkoppla till gruppen.

Workshopens programblad

Ann-Marie Calander, projektledare, överläkare reumatologi, PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ulrika Bergsten, leg. sjuksköterska, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Mathilda Björk, leg. arbetsterapeut, docent, Linköpings universitet.
Nina Brodin, leg. fysioterapeut, med dr, Karolinska Institutet.
Susanne Pettersson, universitetssjuksköterska, med dr, Karolinska Universitetssjukhuset.
Alexandra Roth, leg. dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Emma Swärd, leg. Fysioterapeut, med dr, Karolinska Institutet.