SRQ:s Biobank

Biobankens syfte

 • Att för Svensk Reumatologisk Förenings räkning undersöka möjligheterna att initiera insamling av prover till en gemensam biobank kopplad till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ), där förfoganderätten till proverna styrs av Svensk Reumatologisk Förening.
 • Att ta fram ett förslag till uppbyggnad och organisation för en sådan biobank, att sprida information inom SRF och inom svensk reumatologi om detta förslag och i samband med detta inhämta synpunkter på förslaget som skall föreläggas SRFs styrelse.
 • Att förelägga SRF:s styrelse ett förslag på organisation och arbetssätt för biobankens uppbyggnad och styrning, och förbereda nödvändiga administrativa åtgärder för ett sådant förslags genomförande.
  Ett framtida utökat uppdrag som innefattar genomförande av ett sådant förslag och fortsatt arbete inom ramen för biobankens organisation ska föregås av ett nytt beslut av SRF:s styrelse.

Biobanksgruppens medlemmar

Johan Askling

Stockholm

Carl Turesson

Malmö

Thomas Skogh

Linköping

Eva Baecklund

Uppsala

Inger Gjertsson

Göteborg

Solbritt Rantapää Dahlqvist

Umeå

  Biobankskoordinator

  Thomas Bergman

  Karolinska Institutet, enheten för reumatologi
  D2:01 Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  171 76 Stockholm
  thomas.bergman@ki.se
  Tel: 08-517 756 82