Registerråd

Beskrivning av registerrådet

Registerrådet är en nationell samordningsgrupp som består av 9 representanter med rösträtt:

  • 6 regionrepresentanter (förslag ska lämnas från respektive region via verksamhetschef eller motsvarande på universitetsklinik. SRFs styrelse beslutar om förslaget.)
  • 2 SRF-representanter (ordförande + 1 som utses av SRFs styrelse).
  • 1 representant från patientföreningen (ordförande i Reumatikerförbundet).

Ytterligare representanter utan rösträtt kan adjungeras till möten, till exempel från SRQ, ARTIS eller motsvarande.

Kansliansvarig/handläggare från kansli/SRF Service AB hanterar protokollskrivning från möten.

SRFs ordförande skall vara ordförande i Registerrådet.

Minst 2 protkollförda möten per år, dessutom telefonkonferenser vid behov.

Beslut fattas normalt i konsensus, vid omröstning gäller majoritetsbeslut och vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.

Läs mer

SRF-representanter

Cecilia Carlens

Ordförande SRF (även ordförande i registerrådet)

Gerd-Marie Alenius

Vice ordförande SRF

Patientföreningsrepresentant

Reumatikerförbundet

Anna Schele

Regionrepresentanter

Norra Regionen - Umeå

Ordinarie: Solbritt Rantapää-Dahlqvist
Suppleant: Solveig Wållberg Jonsson

Uppsala/Örebro

Ordinarie: Lars Rönnblom
Suppleant: Eva Baecklund

Stockholm

Ordinarie: Johan Askling
Suppleant: Saedis Saevardsdottir

Sydöstra Regionen - Linköping

Ordinarie: Alf Kastbom
Suppleant: Christopher Sjövall

Södra regionen - Skåne

Ordinarie: Carl Turesson
Suppleant: Andreas Jönsen

Västra Götalandsregionen - Göteborg

Ordinarie: Lennart Jacobsson
Suppleant: Anna Rudin

Registerrådets huvudsyften

Att agera kontaktpunkt för reumaforskargrupper som vill bruka SRQ-data, med eller utan avtal med extern part.

Att hantera och i samråd med SRFs registergrupper koordinera förfrågningar om uttag av data från SRQ och från SRQ biobank.

Att lyfta ärenden av mer strategisk karaktär för vägledning