Reumatologistipendium 2017 med stöd från Roche – ansök senast 14 maj

Syfte: SRF har instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning
inom reumatologi.

Stipendiets storlek: 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och
förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Utdelning: Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Västerås 13-15 september.

Vem kan söka: Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning.
Sökanden måste vara registreradsom doktorand eller ha disputerat under de senaste 5 åren
(föräldraledighet får räknas av). Stipendiaten skall vara medlem i SRF.

Kriterier: Stipendiet tilldelas sökande som bedriver kliniskt relevanta patientnära forskningsprojekt
inom området för reumatiska sjukdomar som syftar till att öka förståelsen för, och kunskapen om,
reumatiska sjukdomar ur ett patientperspektiv.

Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan skall innehålla:
• Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
• CV med publikationslista
• Rekommendationsbrev från senior forskarkollega (Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska)

Beslutskommitté: Ansökan bedöms av SRFs professorskollegium och beslut fattas av SRFs styrelse

Sista ansökningsdag: Den 14 maj 2017

Skicka ansökan elektroniskt till: SRF Koordinator (koordinator@svenskreumatologi.se)

Detta stipendium ges med stöd av Roche