Stipendier/Priser

Reumatologistipendium 2017 med stöd från Roche

Syfte: SRF har instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning
inom reumatologi.

Stipendiets storlek: 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och
förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Utdelning: Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Västerås 13-15 september.

Vem kan söka: Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning.
Sökanden måste vara registreradsom doktorand eller ha disputerat under de senaste 5 åren
(föräldraledighet får räknas av). Stipendiaten skall vara medlem i SRF.

Kriterier: Stipendiet tilldelas sökande som bedriver kliniskt relevanta patientnära forskningsprojekt
inom området för reumatiska sjukdomar som syftar till att öka förståelsen för, och kunskapen om,
reumatiska sjukdomar ur ett patientperspektiv.

Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan skall innehålla:
• Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
• CV med publikationslista
• Rekommendationsbrev från senior forskarkollega (Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska)

Beslutskommitté: Ansökan bedöms av SRFs professorskollegium och beslut fattas av SRFs styrelse

Sista ansökningsdag: Den 14 maj 2017

Skicka ansökan elektroniskt till: SRF Koordinator (koordinator@svenskreumatologi.se)

Detta stipendium ges med stöd av Roche

Läs mer Sista dag för ansökan: 2017-05-14
 • 2015 Alf Kastbom
 • 2016 Eva Klingberg

SRFs resestipendier 2017

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas sex resestipendier på upp till 15 000 kronor.

Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening.
En jämn fördelning mellan blivande och färdiga specialister eftersträvas, men för övrigt görs ingen prioritering. När flera ansökningar inkommer lottas bland de sökande.

Sista ansökningsdag för SRFs resestipendier är 31 mars 2017.
Ansökan skickas via e-post till koordinator@svenskreumatologi.se och ska innehålla uppgifter om hur stipendiet kommer att användas, samt belopp (upp till 15 000 kronor).

Stipendiaten förväntas att till styrelsen inkomma med en kort (cirka en A4-sida), skriftlig rapport/egna intryck från konferensen samt en ekonomisk redogörelse. Rapporten ska kunna publiceras i ReumaBulletinen.

Svensk Reumatologisk Förenings styrelse fattar beslut om vilka som ska tilldelas resestipendierna. Utbetalning till stipendiaterna görs senast sista april.

Om stipendiepengarna inte används för ansökt ändamål eller om endast delar av stipendiepengarna används, ska resterande belopp återbetalas till SRF senast sista december ansökningsåret.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2017-04-02

SRFs stipendium till Andrzej Tarkowskis minne 2017

Svensk Reumatologisk Förening utannonserar härmed ett forskningsstipendium till Andrzej Tarkowskis minne. Stipendiet skall tilldelas en nyligen (för mindre än fem år sedan) disputerad forskare inom reumatologi som söker besvara kliniska frågeställningar med hjälp av integrerade molekylära, experimentella och patientnära vetenskapliga metoder. Med andra ord en forskare som i Andrzej Tarkowskis forskningsanda bidrar till lösningen av någon av reumatologins framtida utmaningar.

Vid värdering av forskningsmeriterna skall särskild vikt läggas vid koppling mellan laboratorieforskning och kliniska observationer och det aktuella projektets utvecklingspotential. Stipendiaten skall vara medlem eller associerad medlem i Svensk Reumatologisk Förening.

Stipendiesumman är 100 000 kr, och får användas till finansiering av forskningstid eller täckning av kostnader för resa till vetenskaplig kongress.

Ansökan skall innehålla CV (max 2 sidor), nomineringsbrev från senior forskarkollega och en kortfattad beskrivning av det aktuella projektet (max 1 sida).

Ansökan skickas enbart elektroniskt till SRFs koordinator.

E-post: koordinator@svenskreumatologi.se

Sista ansökningsdag är 2017-04-02

Nomineringarna bedöms av medlemmarna i SRF:s professorskollegium. Medlemmar som själva nominerat eller som har andra starka vetenskapliga kopplingar till någon nominerad medverkar inte i bedömningen. SRF:s styrelse utser stipendiaten efter att ha tagit del av professorskollegiets bedömningar.

Stipendiet delas ut vid SRF:s Reumadagar 2017.

Andrzej Tarkowski arbetade på Reumatologkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan 1977 – 2008 varav de tolv sista åren som professor och överläkare. Han disputerade för medicine doktorsgrad 1985 och belönades med Syntex pris för bästa reumatologiska avhandlingsarbete i Skandinavien. I prismotiveringen poängterades att arbetet bryggade över från laboratorium till klinik, dvs vad som idag kallas translationell forskning, Detta arbetssätt var ett signum för Andrzej i hans vidare arbete. Andrzej blev docent 1986 och innehade under många år forskartjänst och överläkartjänst vid både Reumatologkliniken och laboratoriet för klinisk immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Andrzej producerade närmare 400 vetenskapliga arbeten och handledde ett 30‐tal doktorander till disputation. Andrzej Tarkowski startade och byggde upp en omfattande och stor forskningsenhet för reumatologi och inflammationsforskning i Göteborg.

Hans huvudintresse låg inom artritforskningen med uppmärksammade insatser inom framför allt septisk artrit. Samtidigt var han överläkare och ansvarig för de absolut svårast sjuka patienterna – en unik kombination. Andrzej Tarkowski avled efter en tids sjukdom den 1 juni 2008 mitt i sin gärning.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2017-04-02
 • 2015 Kristofer Andréasson och Niklas Hagberg (delat)
 • 2013 Lena Björkman, Ola Grimsholm (delat)
 • 2012 Alf Kastbom
 • 2011 Christopher Sjöwall
 • 2010 Rille Pullerits

Reumatikerförbundets forskningsanslag

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna.

Sista dag för ansökan: 2016-09-30

Celgenes stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi

Summa: 100.000 kronor – utdelas som forskningsanslag och förvaltas av
stipendiatens forskningsinstitution.

Målgrupp: Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste tre åren (föräldraledighet får räknas av).

Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi.

Bakgrund: Patienter med reumatologiska sjukdomar har många symtom och komorbiditeter, vilket således engagerar många olika medicinska discipliner. Med detta stipendium vill Celgene uppmuntra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dessa discipliner för att främja en mer holistisk syn på denna patientgrupp.
Sökande ska vara medlem i Svensk Reumatologisk Förening.

Ansökan skall innehålla:
• Kort gemensam presentation av den sökandes forskningsprojekt på max en A4-sida
• CV med publikationslista från den sökande

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild tonvikt läggas på:
• Syfte och målsättning för samarbetsprojektet
• Sökandens vetenskapliga kompetens

Offentliggörande och kort presentation av samarbetsprojektet sker i samband med utdelning av stipendiet under Reumaveckan i Umeå, 13–16 september 2016.

Stipendiekommitté: Professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening.

Skicka ansökan elektroniskt till: Koordinator SRF
E-mail: koordinator@svenskreumatologi.se

Läs mer Sista dag för ansökan: 2016-05-15
 • 2015  Johanna Dahlqvist
 • 2016 Kristofer Andreasson

Svensk Reumatologisk Förenings Jubileumsstipendium

Svensk Reumatologisk Förenings Jubileumsstipendium kommer att delas ut till en etablerad forskare inom reumatologi som bedriver aktiv och framgångsrik forskning, samt är ordinarie medlem i Svensk Reumatologisk Förening.

Sökande ska ännu ej ha erhållit akademisk tjänst i form av professur – omfattar även adjungerad professur, medan forskare med lektorat kan nomineras.

Summa: 100 000 SEK – utdelas som stipendium varav 75% utgörs av ett forskningsstipendium som förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution, och 25% är ett personligt pris.

Ansökan skrivs på engelska och skall innehålla:

• Ett nomineringsbrev från en senior kollega, väl förtrogen med ditt arbete

• CV (max två A4-sidor) med separat publikationslista (tydligt redovisad i originalartiklar, reviews/bokkapitel och konferensbidrag)

• En kort beskrivning av aktuell forskning (max tre A4-sidor)

Vid bedömning av ansökningar kommer särskild vikt att läggas på forskningens vetenskapliga kvalitet och potentiella betydelse för reumatologins utveckling.
Stipendiaten utses av Svensk Reumatologisk Förening.

Beslut: Utifrån bedömningar av en sakkunnigkommitté utsedd av vetenskaplig sekreterare utses pristagaren formellt av Svensk Reumatologisk Förenings styrelse.

Offentliggörande: Vid Reumaveckan i Umeå den 13–16 september 2016.

Skicka ansökan elektroniskt till: Marcus Rehnberg, koordinator SRF

E-mail: koordinator@svenskreumatologi.se

Läs mer Sista dag för ansökan: 2016-05-15

Reumatikerförbundets och Pfizers gemensamma stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne

Reumatikerförbundet och Pfizer delar gemensamt ut ett stipendium tillminne av Sveriges första kvinnliga professor Nanna Svartz minne.

Det är artonde året i följd och forskning som sker i nära samverkan med reumatikern/patienten prioriteras. Stipendiet är 50 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den prisbelönta insatsen.
Utdelningen sker runt Internationella Reumatikerdagen den 12 oktober.
Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom studieresa, utrustning eller dylikt. Stor vikt läggs vid den motiveringsom ska följa med nomineringen.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet.
Tidigare nomineringar är inget hinder.

Läs mer på Reumatikerförbundets webbplats

Läs mer Sista dag för ansökan: 2016-04-30
 • 2015 Elisabet Svenungsson, Stockholm
 • 2014 Stefan Bergman, Halmstad
 • 2013 Pierre Geborek, Lund
 • 2012 Solveig Wållberg Jonsson, Umeå
 • 2011 Charlotte Ekdahl, Lund
 • 2010 Lennart Jacobsson, Malmö
 • 2009 Hans Carlsten, Göteborg
 • 2008 Tore Saxne, Lund
 • 2007 Eva Kosek, Stockholm
 • 2006 Thomas Skogh, Linköping
 • 2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå
 • 2004 Christina Opava (fd H. Stenström), Stockholm
 • 2003 Ingiäld Hafström, Stockholm
 • 2002 Ingrid Lundberg, Stockholm
 • 2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund
 • 2000 Björn Svensson, Helsingborg
 • 1999 Kerstin Eberhardt, Lund

Abbvies stipendium för yngre forskare inom reumatologi

Till två forskare inom reumatologi som också är kliniskt verksamma i reumatologi och disputerat inom 5 år. Bedömningen sker av SRFs professorskollegium.

Delades ut senast: 2014
 • 2014: Lena Björkman, Paulius Venalis
 • 2013: Alf Kastbom, Mitra Pikwer
 • 2012: Ann Knight, Lena Björkman, Lars-Erik Kristensen, Paulius Venalis, Jan Cedergren
 • 2011: Ann Knight, Anna Södergren, Anna-Karin Hultgård-Ekwall, Inga-Lill Engvall, Jan Cedergren, Thomas Mandl
 • 2010: Rille Pullerits, Inga-Lill Engvall, Christopher Sjöwall, Andreas Jönsen, Ewa Berglin, Eva Baecklund

Scandinavian Journal of Rheumatology Stipendium för Reumatologisk Forskning (2000-2014)

Till en etablerad forskare inom reumatologi som ännu ej erhållit professur. Bedömningen sker av en internationell sakkunnigkommitté.

Delades ut senast: 2014
 • 2014 Anca I Catrina
 • 2013 Iva Gunnarsson
 • 2012 Roger Hesselstrand
 • 2011 Johan Rönnelid
 • 2010 Anders Bengtsson
 • 2009 Johan Askling
 • 2008 Solveig Wållberg-Jonsson
 • 2007 Carl Turesson
 • 2006 Marie Wahren-Herlenius
 • 2005 Maria Bokarewa
 • 2004 Ronald van Vollenhoven
 • 2003 Lennart Jacobsson
 • 2002 Lars Rönnblom
 • 2001 Ingrid Lundberg
 • 2000 Bengt Månsson

Pfizers stipendium för yngre forskare inom reumatologi

Till ST-läkare eller nybliven specialist i reumatologi som ska disputera inom 1 år eller disputerat inom de senaste 3 åren och som forskar inom ett område betydelsefullt för reumatologi. Bedömningen sker av SRF:s professorskollegium.

Delades ut senast: 2014
 • 2014 Kristofer Andréasson
 • 2013 Katerina Chatzidionysiou
 • 2012 Johanna Gustafsson
 • 2011 Vilja Oke
 • 2010 Lena Björkman och Dimitrios Makrygiannakis
 • 2009 Lars-Erik Kristensen
 • 2008 Alf Kastbom
 • 2007 Christopher Sjöwall
 • 2006 Anca Catrina
 • 2005 Elke Theander
 • 2004 Helena Forsblad d’Elia
 • 2003 Elisabet Lindqvist och Johan Askling (utdelat vid Riksstämman)
 • 2003 Carl Turesson (utdelat vid Vårmötet)
 • 2002 Anders Bengtsson
 • 2001 Egidija Sakiniene

(t.o.m. 2009 Wyethstipendiet)

Pfizers stora forskningsstipendium inom reumatologi

Till högt meriterad forskare inom klinisk reumatologisk forskning. Bedömningen sker av en internationell sakkunnigkommitté.

Delades ut senast: 2014
 • 2014 Lennart Jacobsson
 • 2012 Hans Carlsten
 • 2011 Thomas Skogh
 • 2010 Ola Nived och Gunnar Sturfelt
 • 2009 Lars Rönnblom
 • 2008 Ingrid Lundberg
 • 2007 Andrzej Tarkowski
 • 2006 Dick Heinegård och Tore Saxne
 • 2005 Sol-Britt Rantapää-Dahlquist
 • 2004 Lars Klareskog

(t.o.m. 2009 Wyethpriset)

(FoU enheten på Spenshult fick ett pris från Wyeth 2003, men utan involvering av SRF).

Pfizers stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi

Kliniskt verksam läkare inom reumatologi med forskningsintresse som disputerat för mindre än 7 år sedan. Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi som innefattar två eller fler universitet/högskolor eller regioner i Sverige. Bedömningen sker av SRF:s professorskollegium.

Delades ut senast: 2014
 • 2014 Alf Kastbom
 • 2013 Christopher Sjöwall

Reumatologistipendium MSD

Till forskare inom reumatologi som är doktorand eller disputerat inom de senaste 10 åren. Bedömningen sker av SRFs professorskollegium.

Delades ut senast: 2013
 • 2013 Helena Forsblad d’Elia, Roger Hesselstrand (delat)
 • 2012 Meliha Kapetanovic
 • 2011 Sara Nilsson
 • 2010 Anders Bengtsson
Sidansvarig: Per-Johan Jakobsson