Svensk Reumatologisk Förening riktar stark kritik mot beslut att införa vårdval reumatologi i Stockholms läns landsting

Pressmeddelande från Svensk Reumatologisk Förening 2017-02-02

Den 31 januari fattade Stockholms läns landsting beslut om att införa vårdval reumatologi trots att företrädare för patienter, profession, forskning och utbildning samtliga argumenterat mot förslaget. De styrande politikerna i landstinget har valt att varken ta hänsyn till kritiken eller analysera konsekvenserna av ett vårdval reumatologi. 

Landstingets styrande politiker skriver att ”Nationella riktlinjer och behovskartläggningar har påvisat ett ökat behov av reumatologisk specialistvård i Stockholms läns landsting. Införande av vårdval bör innebära förbättrad tillgänglighet.”  Vi inom professionen välkomnar utökade resurser till reumatologin i SLL eftersom man i SLL, till skillnad från flera andra stora landsting, inte tillmötesgått de önskemål om utökade resurser som under flera års tid framförts av landstingets specialitetsråd i reumatologi.

SRF välkomnar möjligheterna till ett ökat utbud av reumatologisk vård i Stockholm, men anser att vårdval inte är en lämplig avtalsform för att nå detta mål:

  • Införande av vårdval kommer att leda till att vården för reumatiskt sjuka blir mer ojämlik i Stockholm och i övriga landet.
  • Ett vårdval som är taklöst vad gäller både antalet privata etableringar och vad gäller förskrivning av biologiska läkemedel utan kostnadsansvar riskerar att ge kraftiga kostnadsökningar utan ökad kvalitet, och att ta resurser från de mest sjuka patienterna till förmån för patienter med lindrigare sjukdom.
  • En splittring av den reumatologiska vården på ett antal vårdvalsenheter kommer att kraftigt försämra möjligheterna till forskning och till att utbilda framtida reumatologer.

SRF anser därför att resurser bör läggas på att utveckla de befintliga reumatologiska enheterna så att forskningen kan fortsätta och utvecklas istället för att avvecklas, och så att fler snarare än färre reumatologer kan utbildas.

Frågor besvaras av SRFs ordförande Cecilia Carlens
Kontaktuppgifter:
070-737 53 90
cecilia.carlens@sll.se