Två nya remissvar från SRF

SRF har svarat på två remisser:

Remissvar SOU 2017:53 En God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild. Till Svenska läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Socialdepartementet.

Remissvar SOU 2017:48: Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård. Till Socialdepartementet, Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

Remisserna hittar du här.