Två nya remissvar från SRF

Yttranden från SRF på remisserna ”Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Gem 2016/0277” från Sveriges läkarförbund och ”Driftsformer för Universitetssjukhus, SOU 2016:28″  från Svenska läkaresällskapet finns nu på sidan med remissvar.