Fortbildning

Fortlöpande kompetensutveckling av specialister i reumatologi

SRFs styrelse arbetar med att utveckla och vidmakthålla en god fortbildning för specialister i reumatologi. Som del i detta arbete har nu alla regioner en fortbildningskoordinator. Eftersom denna funktion på många håll ännu är helt ny kommer nästkommande år innebära att koordinatorernas arbete behöver tydliggöras. Funktionen är dock tänkt att ses som en hjälp för oss specialister i vår fortsatta yrkesmässiga utveckling i analogi till ST-läkarnas regionala studierektorer. Skillnaden är att specialister har ett mer differentierat fortbildningsbehov och dessutom ett större egenansvar för sin utveckling jämfört med ST-läkare.

Vid höstmötet 2012 fastslogs ett önskemål att SRF skulle hjälpa till att planera ett program för fortbildningskurser som ska återkomma i uppdaterade versioner enligt ett ”rullande schema”. På SRF:s utvecklingsdag 26:e januari 2016, då ett tema var fortbildning, tydliggjordes att önskemålet kvarstår. En översikt av grundläggande ämnesområden och kursgivande orter följer nedan. Det är en förhoppning att många kursgivare själva, i samråd med SRF, tar initiativ till fortbildningskurserna. Det finns förstås inget som hindrar att orter eller läkare i diagnosnätverk och liknande, hjälper varandra eller samarbetar om genomförandet.

Konceptet för fortbildningskurser är att så många specialister som möjligt ska kunna gå kursen över tid.

Det innebär att

  • målgruppen är färdiga specialister i reumatologi
  • kursen ges oftast över 2 dagar (helst med start som möjliggör att många kan resa till kursen på morgonen första dagen)
  • kursen ges 2-3 ggr samma år för att sedan upprepas i uppdaterad form några år senare
  • detta är fortbildningskurser som stöds av SRF
  • kursgivaren samarbetar med industrin för att genomföra kurserna
  • sponsorskapet kan bytas över tid vb
  • samma sponsor (helst) inte har mer än ett kursämne, men kan sponsra samma kurs flera ggr
  • (Beakta gärna att en relativt vanlig miljöpolicy innebär att resor i tjänsten, om resmålet tillåter, måste ske med tåg.)

Utöver nämnda ”bas-ämnen” kan även innehåll till andra fortbildningskurser stödjas av SRF. Precis som ovan beskrivet ska dock initiativet tydligt komma från professionen, innehållet ha ett tydligt fortbildningsvärde och övriga punkter beaktas.

Läs mer
Planerade fortbildningskurser och kursansvarig ort

SLE/Sjögren – Lund/Uppsala

Reumatologisk immunologi – Göteborg

Spondartriter/Reumatisk ryggsjukdom – Göteborg

Reumatoid artrit – Umeå

Vaskulitsjukdomar – Uppsala m.fl.

Bild och funktionsdiagnostik – Linknöping (Göteborg)

Myosit, Systemisk skleros och andra reumatiska systemsjukdomar med lungengagemang – Stockholm/Lund

Sidansvarig: Katarina Almehed