SPUR

Spur-inspektörer

annika-teleman Annika Teleman

Capio movement, samordnare

annika.teleman@capio.se
tomas-bremell Tomas Bremell
iva_beskuren Iva Gunnarsson
janne_beskuren Jan Cedergren
Christine Bengtsson

Bakgrund

SPUR-inspektionerna initierades av Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd, SPUR, som ett verktyg att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda specialistutbildningen som startade 1992. Efter test av inspektions-modellen i ett pilotprojekt permanentades verksamheten tillsammans med Svenska Läkaresällskapet 1993 i form av SPUR-stiftelsen. SPUR-stiftelsen beslutade att även upparbeta en modell för AT-inspektioner, vilka tog sin start år 2004. Den utbildande enheten bedöms genom ett personligt besök kombinerat med en enkät.

Nya föreskrifter från 2008
Sedan september 2008 finns föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2008:17), som reglerar specialisttjänstgöringen (ST). Det skapades nya målbeskrivningar för alla specialiteter och en skarpare allmän reglering för att förbättra kvaliteten i ST. Bland annat finns det krav på regelbundna externa granskningar av enheter med ST-läkare. Det finns inga formella kav att det ska ske av någon speciell institution men SPUR modellen som skapades -92 har lyfts fram som exempel i föreskriften.

Läkarförbundet och Läkaresällskapet tog fram en, till nya ST anpassad, SPUR-inspektionsmodell med delvis nytt innehåll och ny kvalitetsvärdering där de gamla poängen är ersatta med värderande ord. Den nya modellen har använts av alla reumatologiska enheter sedan maj 2009, oavsett om ST-läkarna följer den gamla eller nya utbildningen.

I LIPUS regi sedan 2013
SPUR-verksamheten i IPULS regi lades ner 2012 men ”återuppstod” i Läkarförbundets regi i form av LIPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården) med start 2013-03-01. Dock blev det ett glapp i inspektionsmöjlighet under denna period. Några specialistföreningar valde då att driva SPUR i egen regi men de flesta har valt att vänta och är nu med i LIPUS:s SPUR-verksamhet liksom SRF gjort, med undantag för inspektionen i Falun.

Inspektion vart femte år
SRF rekommenderar regelbunden inspektion minst var 5:e år så att alla ST-läkare får vara med om en inspektion under sin utbildningstid. Två inspektörer, som utses av specialitetsföreningen, bedömer den utbildande enheten utifrån strukturen (resurserna för utbildningen) och processen (hur resurserna används). På uppdrag av SRF kontaktar inspektörerna landets reumatologiska enheter och föreslår inspektion. Det praktiska runt omkring med bokningar och ekonomi sköts av LIPUS kansli.

Läs mer

SPUR-inspektioner

    Sidansvarig: Annika Teleman