Reumatologi i Helsingborg • oktober 2014

helsingborg1

Historik

Reumatologisk verksamhet i Helsingborg startades 1976 av Eva Nitelius och Ido Leden, som samtidigt var pionjärer för införande av länssjukhusreumatologi i södra regionen. Eva fick snart hjälp av Björn Svensson, som snabbt byggde upp en välfungerande enhet i medicinklinikens regi, medan Ido Leden byggde upp verksamheten i Kristanstad. Under 2000-talet har läkarbemanningen varit mindre stabil men dock välfungerande tack vare enhetschef Bala Valentinas entusiasm kring specialistutbildning av sjuksköterskor, både lokalt och nationellt.

Läkarutbildning

Sedan 2012 har Helsingborg självständig klinisk utbildning av läkarstuderande, vilket snabbt har blivit populärt bland läkarkandidater i södra regionen, som trots pendling från Malmö respektive Lund, föredrar den patientnära undervisningen av kliniskt aktiva och erfarna lärare. Lund och Malmö har vardera 40% och Helsingborg 20% av studenterna från termin 6 där reumatologi ligger på termin 7. Undervisning och examination i reumatologi tar ca en ½ tjänst i anspråk och är troligen en viktig länk i den framtida rekryteringen till specialiteten. Fröet sås på en tidig tidpunkt.

Forskning

Sedan Björn Svensson initierade systematisk reumatologisk forskning på länssjukhusnivå på 80-talet med BARFOT, har ett antal reumatologer, som tjänstgjort i Helsingborg disputerat inom ämnesområdet. Senast har Kristina Forslind erhållit docentur 2013, och Korosh Hekmat disputerar i januari 2015 kring ortopedisk kirurgi och biologiska läkemedel med handledning från främst Carl Turesson i Malmö. ST-läkaren Muna Saleh är doktorand på projekt om jättecellsarterit med Aladdin Mohammad, som tjänstgjort en längre period i Helsingborg, som handledare. På sjuksköterskesidan har Bala Valentina i maj 2014 haft framgång vid sin halvtidskontrol på avhandlingsarbete kring patientcentrerad vård med främst kvalitativ metodik.

Läkarbemanning

I skrivande stund är vi 4 specialister, varav en går i pension i sommar, och en arbetar 50 % som specialist i allmän medicin. Dessutom 2 ST-läkare, en som blir klar som specialist vid årsskiftet (Janina Fries) och en som påbörjar ST i september. Vakant tjänst finns, men vi har god hjälp av pensionerade och passionerade kollegor som timanställda vikarier. Dessa inkluderar Tina Book och Eva Nitelius samt som ortopedkonsult professor Urban Rydholm. Av samma anledning har kollegorna i Malmö tilldelat oss smeknamnet ”Jurassic Park”.

Verksamheten

Nordvästra Skånes upptagningsområde är på ca 230 000 och har 3 sjukhus, Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Reumatologisektionen är en del av specialiserad medicin vid medicinska kliniken och reumatologisk sektion finns i Ängelholm och Helsingborg. Dessutom finns en privat reumatolog med 900 patienter och flertalet på DMARD som precis har gått i pension samt en privat mottagning under Capio i Helsingborg med mestadels reumatologer från Spenshults sjukhus, vars framtid är osäker. Vår kliniska verksamhet innefattar konsultverksamhet samt remissbesök och kontrollbesök. Under 2013 hade vi 3030 planerade återbesök, 674 nybesök på remiss jämte 198 inneliggande konsulter, samt 1000 sjuksköterskebesök. (Sjuksköterskorna gör största delen av rapporteringen till SRQ). 1300 patienter står på DMARD och av dessa har 325 ”biologiska” preparat.

helsingborg2

I teamet ingår f.n. 1 arbetsterapeut, 1 ½ sjukgymnast, ½ kurator och 5 sjuksköterskor. Som nämnts pågår aktiv forskning vad gäller värdet av självständiga sjuksköterskemottagningar. Sjuksköterskearbetet roterar mellan infusionsenhet (574 infusioner per år), telefonrådgivning och mottagning.

Framtiden

Sedan 2009 har sjukvården i region Skåne som bekant genomgått massiva omorganiseringar, där sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund är en del. Det gäller fritt vårdsökande inom region Skåne och vad framtiden bjuder på beror nog på utfallet av höstens regionval. Tendenser till att lägga verksamheter på entreprenad är långt gångna och är redan beslutat för ögon och hud, samtidigt som stora delar av öppenvårdsmottagningarna inom specialiserad medicin inom kort flyttas utanför sjukhuset i samband med den beslutade storrenoveringen av sjukhuset i Helsingborg.

Säkert är att ett större antal kliniskt aktiva reumatologer går i pension inom några få år.

Bjarne U Hansen
Sektionsöverläkare Helsingborg
juni 2014