Begränsning av utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin

Med anledning av att förskrivningen av klorokin och hydroxyklorokin ökat kraftigt har Läkemedelsverket beslutat att begränsa utlämnandet på recept av klorokin och hydroxiklorokin, så endast recept utfärdade av läkare med vissa specialistkompetenser får expedieras.

Klorokinpreparat ingår i flera studier som potentiella behandlingar mot covid-19. Data avseende effekt och säkerhet för klorokin på denna indikation är fortsatt mycket begränsade. Den stora ökningen av förskrivning bedöms tala för att läkemedlen den senaste tiden förskrivits på icke-godkänd indikation. Läkemedelsverket bedömer att de ökade volymerna skulle kunna innebära en brist på läkemedlen, varför man fattade ett beslut att begränsa utlämning av hydoxiklorokin till recept utfärdade av specialister i reumatologi, hud- och könssjukdomar, barn- och ungdomsmedicin, samt för klorokin också specialister i infektionsmedicin.

Beslutet fattades och trädde i kraft 2 april och gäller till och med 31 oktober 2020.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida