Grupper

Grupper inom SRF

Inom svensk reumatologi förekommer många olika samarbetsformer, alltifrån löst strukturerade nätverk till intresse-, studie- och arbetsgrupper. Samtliga grupperingar och dess ordförande/sammankallande ska godkännas av SRF:s styrelse. Ordförande inom varje grupp har som ansvar att kort presentera gruppens syfte samt presentera aktuella deltagare, var de verkar och deras e-postadresser. Styrelsen kan ge uppdrag till alla grupper i specifika frågor. Önskar man starta en grupp skickas förfrågan till SRF:s fackliga sekreterare, som tar upp förfrågan på ett styrelsemöte för godkännande.

Arbetsgrupper
Har ett tydligt uppdrag från styrelsen. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Ordförande bildar en grupp med representanter från de sex regionerna samt eventuellt ytterligare någon intresserad. Alla representanter ska utses/föreslås av respektive verksamhetschef/verksamhetsansvarig och därefter godkännas av styrelsen.

Studiegrupper
Arbetar inom ett gemensamt medicinskt intresseområde. Regional förankring en fördel, men inget krav.

Intressegrupper
Har ett gemensamt intresseområde utifrån ett forsknings-, utbildnings- eller utvecklingsuppdrag. Regional förankring en fördel, men inget krav.

Nätverk
Löst sammansatt, ingen säkerställd regional representativitet.

Sidansvarig: Milad Rizk