Länkar Matvanor

Mer information
www.1177.se  (sök Fakta och råd/hälsa och livsstil)
www.sundkurs.se
www.slv.se
www.hfsnatverket.se  (sök Levnadsvanor)
www.socialstyrelsen.se  Socialstyrelsens webbkurs ”Samtal och råd om bra matvanor”
www.nutritionsfakta.se

Nationellt stöd för sundare matvanor
Reumatikerförbundet kan ge stöd att ändra/förbättra sina levnadsvanor  www.reumatikerforbundet.org