Levnadsvanor och reumatisk sjukdom

Socialstyrelsen beräknar att minst 50 % av alla kvinnor och 65 % av alla män i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana och att minst 20 % av den totala sjukdomsbördan i Sverige är en konsekvens av dessa. Socialstyrelsens riktlinjer ”Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor”, november 2017, definierar alla patienter med en kronisk sjukdom + minst en ohälsosam levnadsvana som tillhörande en riskgrupp. Riktlinjerna tydliggör också att sjukvårdens stöd till patienten att förändra en ohälsosam levnadsvana utgör en del av behandlingen för dessa patienter.
Levnadsvanorna påverkar både uppkomst, behandlingssvar och förlopp vid flera av de vanligaste reumatiska diagnoserna. Sammantaget finns det flera tunga skäl för reumatologin att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor hos våra patienter och lotsa dem vidare till person/enhet där de kan få adekvat stöd för förändring om de vill och behöver det. En tvärprofessionell arbetsgrupp, LiR-gruppen, har tagit fram en modell för att underlätta arbetet med levnadsvanor inom reumatologin.


Info folder
Info film
Länkar
Patientinformation om matvanor


Info folder
Info film
Länkar
Patientinformation om tobak


Info folder
Info film
Länkar
Patientinformation om alkohol


Info folder
Info film
Länkar
Patientinformation om fysisk aktivitet


LiR-modellen        

LiR-modellen är en arbetsmodell som bygger på att alla medarbetare i verksamheten skall kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor utifrån en gemensam kunskap om levnadsvanor inom reumatologi, samt känna till var/av vem som patienten kan få stöd i sitt förändringsarbete. För att underlätta detta har ett arbetsflöde, utbildningsmaterial, levnadsvanekörkort, och en funktionsbeskrivning för verksamhetens levnadsvaneansvariga person samt en kompetenskarta tagits fram.

LiR-modellens flöde
Funktionsbeskrivning lokalt levnadsvaneansvarig
Kompetenskartan
Kompetenskartan skrivbar
Levnadsvanekörkort
A5-broschyr LiR
A5-broschyr Frågebank
Introduktionsfilm LiR

 

Utbildningsmaterialet, som är riktat till medarbetare inom reumatologi, består av 6 broschyrer och 5 filmer. Broschyrerna ger information om LiR-modellen, respektive levnadsvana (alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och rökning) samt en frågebank. Filmerna består av en introduktionsfilm som beskriver LiR-modellen, samt 1 film om respektive levnadsvana. Filmerna består av dels en teoridel där levnadsvanans betydelse för reumatiska sjukdomar beskrivs samt en ”fråga-svar”-del där vanliga frågor från patienter besvaras. Denna del skall alltså ej användas som en mall för hur ett samtal kring levnadsvanor och förändringsarbete kan se ut.

Utbildningsmaterial att ladda ned

A5-broschyr Alkohol
A5-broschyr Fysisk aktivitet
A5-broschyr Matvanor
A5-broschyr Tobaksbruk
Film om Alkohol
Film om Fysisk aktivitet
Film om Matvanor
Film om Rökning

 

Inspirationsfilm om goda levnadsvanor

Sidansvarig: Ann-Marie Calander
Kontakt


Ann-Marie Calander

överläkare reumatologi, med dr, sammankallande i LiR (nationell, tvärprofessionell projektgrupp för Levnadsvanearbete inom Reumatologi)

Reumatologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gröna stråket 12,
413 45 Göteborg
Tel. 0700 20 65 89
ann-marie.calander@vgregion.se