Hedersledamöter i Svensk Reumatologisk Förening

SRF startade sin verksamhet våren 1946. Föreningens första stadgar är daterade 1946-06-04. Häri sägs inget om hedersledamöter (HL). I senare utgivna och reviderade stadgar inskrevs denna möjlighet. I nuvarande stadgar §3 sägs: ”Till hedersledamot kan styrelsen årligen utse svensk eller utländsk person vars insatser varit av stor betydelse för utvecklingen inom reumatologi. För val av hedersledamot fordras en enhällig styrelse. Val av hedersledamot presenteras och uppmärksammas vid nästkommande årsmöte. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift och erhåller inte Scandinavian Journal of Rheumatology”.

Inför SRF:s 50-årsjubileum 1996 sammanställdes historik/jubileumsbok under redaktion av Leden, Ido & Nived, Ola. I denna publicerades bl.a. förteckning över föreningens ordförande och sekreterare. Under detta arbete diskuterades också att sammanställa en lista över utsedda/kallade hedersledamöter. Vid genomgång av styrelseberättelser för åren 1946-75 hittades dock inga uppgifter om kallade HL, med ett undantag. Vid årsmötet 1948-12-08 utsågs Gunnar Kahlmeter till föreningens förste HL. Detta behöver ju inte innebära att ytterligare HL inte kallats/utsetts under denna period. Vid diskussion med äldre kollegor bl.a. Börje Olhagen hävdade dessa bestämt att föreningen under föreningens första decennier utsett flera HL. Ingen kände dock till någon förteckning över sådana. Resultatet blev därför att listning av HL inte ansågs vara genomförbart.

Vid redaktionsmöte ReumaBulletinen i Fjällbacka juni 2011 framfördes önskemål om förteckning över känt/dokumenterat utnämnda HL och undertecknad fick i uppdrag att göra sådan sammanställning/genomgång. Vid förnyad genomgång av styrelseberättelserna 1946-75 kan precis som förra gången konstateras att uppgifter saknas. Noteras dock att i årsmötesprotokoll (åp) 1970-11-26 §12 anges att Eular kallat Gunnar Edström (GE) och Nanna Svartz (NS)till HL. Detta synes vara inledningen till ökad aktivitet i detta avseende och bättre dokumentation om sådana förhållanden/utnämnande. Första uppgiften om utsedd HL i SRF finns i åp 1976-12-02 §15 där det anges att Henrik Sjögen kallats. Året därpå kallas GE & NS, se nedan.

I styrelseprotokoll 1985 beslutas, på Ingiäld Hafströms initiativ, att styrelsen skall skicka gratulationer till de HL som fyller 75 år och sedan fortlöpande vart 5 år. I ett senare protokoll från samma år (1985-11-27 §8c) sägs, som tolkning av dåvarande stadgar §4: ”Diskussion om hedersledamotskap. Utländska – icke skandinaviska reumatologer, kan teoretiskt bli HL men kravet kvarstår att de skall ha gjort insatser av ”utomordentlig betydelse för reumatologins utveckling” i Norden (min kursiv). Är så inte fallet, men det ändå finns anledning knyta utländska reumatologer till sällskapet kan detta ske i form av ”corresponding members”. Föreningen har för närvarande en sådan medlem, nämligen Graham Hughes, London.”

Till höger listas de HL jag vid min genomgång funnit att föreningen kallat.

Anmäl gärna ev kompletteringar till undertecknad.

Ido Leden

hedersledamöter i kronologisk ordning

2020 – Lars Klareskog

2019 – Christina Opava

2018:1 – Lodin, Inga
2018:2 – Rantapää Dahlqvist, Solbritt

2017 – Lindell, Bengt

2016 – Bremell, Tomas

2015 – Leden, Ido

2014 – Bagge, Jan

2013 – Lundblad, Per

2012 – Rydholm, Urban

2010 – Hafström, Ingiäld

2009 – Svantesson Zymler, Helena

2007 – Enman, Yvonne

2006 – Goobar, Julio

2005:1 – Carlsson, Hans
2005:2 – Nordenskiöld, Ulla

2004 – Öhrsvik, Lena

1999:1 – Remme, Eiler
1999:2 – Svensson, Björn

1997:1 – Brattström, Håkan
1997:2 – Brattström, Merete
1997:3 – Wollheim, Frank

1996 – Bjelle, Anders

1994 – Lövgren, Olle

1992:1 – Domeij Nyberg, Britta
1992:2 – Forsman, Lars
1992:3 – Gullberg, Ragnhild

1991 – Norberg, René

1985 – Jonsson, Eric

1984:1 – Berglund, Kåre
1984:2 – Olhagen, Börje

1982:1 – Graudal, Hans
1982:2 – Isomäki, Heikki
1982:3 – Kåss, Erik
1982:4 – Lorenzen, Ib
1982:5 – Munthe, Eimar
1982:6 – Wegelius, Otto

1977:1 – Edström, Gunnar
1977:2 – Svartz, Nanna

1976 – Sjögren, Henrik

1948 – Kahlmeter, Gunnar

Hedersledamöter i alfabetisk ordning

Bagge, Jan – 2014

Berglund, Kåre – 1984:1

Bjelle, Anders – 1996

Brattström, Håkan – 1997:1

Brattström, Merete – 1997:2

Bremell, Tomas – 2016

Carlsson, Hans – 2005:1

Domeij Nyberg, Britta – 1992:1

Edström, Gunnar – 1977:1

Enman, Yvonne – 2007

Forsman, Lars – 1992:2

Goobar, Julio – 2006

Graudal, Hans – 1982:1

Gullberg, Ragnhild – 1992:3

Hafström, Ingiäld – 2010

Isomäki, Heikki – 1982:2

Jonsson, Eric – 1985

Kahlmeter, Gunnar – 1948

Klareskog, Lars 2020

Kåss, Erik – 1982:3

Leden, Ido – 2015

Lindell, Bengt – 2017

Lodin, Inga – 2018:1

Lorenzen, Ib – 1982:4

Lundblad, Per – 2013

Lövgren, Olle – 1994

Munthe, Eimar – 1982:5

Norberg, René – 1991

Nordenskiöld, Ulla – 2005:2

Olhagen, Börje – 1984:2

Opava, Christina – 2019

Rantapää Dahlqvist, Solbritt – 2018:2

Remme, Eiler – 1999:1

Rydholm, Urban – 2012

Sjögren, Henrik – 1976

Svantesson Zymler, Helena – 2009

Svartz, Nanna – 1977:2

Svensson, Björn – 1999:2

Wegelius, Otto – 1982:6

Wollheim, Frank – 1997:3

Öhrsvik, Lena – 2004