Stadgar för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)

Nya stadgar

Reviderade och beslutade vid årsmötet 2020-09-25
Godkända av Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet

§1 Föreningen är en sammanslutning av inom reumatologi verksamma läkare och forskare eller på annat sätt intresserade personer. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och är tillika specialitetsförening för reumatologi inom Sveriges läkarförbund.

§2 Föreningens ändamål är att främja reumatologins utveckling och praktiska tillämpning genom föredrag, kongresser och forskningsstöd samt att stimulera till såväl rekrytering och utbildning av ST-läkare som vidareutbildning av specialister. Föreningen ska tjäna som organ för nationellt och internationellt samarbete avseende vetenskapliga frågor och specialistutbildning för att främja hälso- och sjukvården inom ämnesområdet reumatologi.

Såsom Svenska Läkaresällskapets medlemsförening för reumatologi ombesörjer föreningen föredrag vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Läkaresällskapet gällande arbetsordningen, samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som hänskjutits/överlämnats till medlemsföreningen. Vid handläggning av ärenden som berör annan/andra medlemsförening/ar/sektion/er i Svenska Läkaresällskapet ska samråd med denna/dessa ske.

Såsom specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i ärenden som hänskjutits/överlämnats av Läkarförbundet.

§3 Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen och avgörs av denna. Till ordinarie medlem kan antas läkare som har av Socialstyrelsen godkänd läkarlegitimation och som är verksam inom ämnesområdet reumatologi.

Ordinarie medlem har deltaganderätt, yttranderätt och rösträtt vid föreningens förhandlingar.

Till associerad medlem, med rätt att delta i föreningens vetenskapliga program, kan antas andra personer som är verksamma inom ämnesområdet reumatologi, t ex medlem av annan sektion inom Svenska Läkaresällskapet eller andra professioner.

Associerade medlemmar äger endast rätt att delta i föreningens vetenskapliga program. Andra aktiviteter, såsom deltagande i arbetsgrupper, specialitetsrelaterade eller strategiska möten, kan öppnas för associerade medlemmar efter beslut av styrelsen.

Associerat medlemskap innefattar inte prenumeration på Scandinavian Journal of Rheumatology.
Ordinarie och associerad medlem erlägger till föreningen av årsmötet fastställd årsavgift. Uppbörden verkställs i enlighet med bestämmelser för Sveriges läkarförbunds centrala avgiftsuppbörd eller via kassören för den som inte är medlem i Läkarförbundet.

Medlem som fyllt 65 år kan till kassören ansöka om avgiftsbefrielse. Prenumerationen av Scandinavian Journal of Rheumatology upphör då samtidigt.

Till hedersledamot kan styrelsen årligen utse svensk eller utländsk person vars insatser varit av stor betydelse för utvecklingen inom reumatologi. För val av hedersledamot fordras en enhällig styrelse. Val av hedersledamot presenteras och uppmärksammas vid nästkommande årsmöte. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift och erhåller inte Scandinavian Journal of Rheumatology.

Till Ledstjärna kan styrelsen årligen uppmärksamma reumatolog i Sverige, som varit förebild och verkat på ett efterföljansvärt sätt. Styrelsen tillkännager sitt beslut vid årsmötet, då diplom utdelas.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla det till styrelsen som beviljar utträde. Medlemmar som efter två påminnelser, av kassören eller via Läkarförbundets avgiftsuppbörd, inte erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Endast medlemmar har rätt att ansöka om/erhålla ekonomiska medel från föreningen, om inte annat anges.

§4 Föreningens angelägenheter sköts av vid årsmötet vald styrelse bestående av minst 5 styrelseledamöter med följande funktioner, ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, utbildningsansvarig och representant för läkare under utbildning. Den vetenskapliga sekreteraren och fackliga sekreteraren får inte vara samma person. Samtliga ledamöter väljs för två år. Jämn köns- och geografisk fördelning av styrelseposterna eftersträvas liksom att val av styrelseledamöter fördelas jämt över två år. Samtliga styrelseledamöter ska vara medlemmar i Sveriges läkarförbund.

§5 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Facklig sekreterare, eller av styrelsen utsedd sekreterare, ska minst två veckor före varje förenings-/årsmöte tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, föra protokoll vid styrelse- och föreningsmöten, jämte ordförande ombesörja korrespondens samt förvalta föreningens arkiv.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. Kassör ska ansvara för medlemsregister, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar. Medlemsregistret innehåller för varje medlem uppgifter om namn, födelsedatum, postadress, e-postadress, medlemskap i Sveriges läkarförbund och i förekommande fall postadress till arbetet. Kassör ansvarar för att uppgifter från medlemsregistret årligen den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 14) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

Föreningens firmatecknare fastställs vid det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsen har att utse ansvarig utgivare för medlemstidning och redaktör för hemsidan. Den utser även sammankallande och medlemmar i arbetsgrupper.

Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är överens.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast tillställas Läkaresällskapets nämnd och beslut som berör Sveriges läkarförbund ska snarast tillställas detta.

§6 Förslag till val som ska förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar. Valberedningens ledamöter utses av årsmötet för en tid av två år. Minst en ska vara knuten till utbildningsklinik.

§7 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni. Föreningens årsmöte äger rum en gång/år i anslutning till nationellt reumatologiskt möte.

Vid årsmötet föredras styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek, behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen minst två månader före mötet samt väljs styrelseledamöter, två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet, valberedning, två revisorer och en suppleant för dessa jämte för en tid av två år ledamot/ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant/er för denne/dessa. Medlemsförenings ledamot (suppleant) i Svenska läkaresällskapets fullmäktige ska vara läkare. Uppgifter om föreningsfunktionärer ska efter förrättat val snarast meddelas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

Fråga eller frågor som föreningen ska ta upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen och tillställas Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

Föreningen ska hålla minst två möten årligen. Extra medlemsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

Skriftlig kallelse till årsmöte, medlemsmöte eller extra medlemsmöte utsänds till medlemmarna minst 15 dagar i förväg.

§8 Omröstning vid val sker öppet då inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val via lottning. Andra frågor avgörs, såvida omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

§9 Ledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive medlem i Sveriges läkarförbund äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att delta i förhandlingarna men inte i föreningens beslut.

Föreningsmedlem ska vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2, andra stycket.

Föreningsmedlem ska vara medlem i Sveriges Läkarförbund för att kunna delta i beslut om frågor som avses i §2 tredje stycke.

§10 Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insänds minst två månader i förväg till styrelsen. Förslag till stadgeändring ska, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, skickas till alla medlemmar samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändringar fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund fastställer densamma.

§11 Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 5) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner.

Som specialitetsförening i Sveriges läkarförbund behandlar föreningen personuppgifter i samarbetet med Sveriges läkarförbund, för administration av medlemsavgifter, för representation i beslutande organ , för kommunikation och för motsvarande angelägenheter. Sveriges läkarförbund behandlar personuppgifter för sina ändamål enligt vad som framgår av Läkarförbundets personuppgiftspolicy.

Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

§12 Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för svensk Reumatologisk Förening och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan SRF och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Svensk Reumatologisk Förening behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 11).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då SRF lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål:

  • beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 5 andra stycket),
  • beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapet fullmäktige (se § 5 andra stycket),
  • när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
  • när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Svensk Reumatologisk Förening är kontaktpunkt för sin egen behandling