SRQ:s Biobank

Biobankens syfte

SRQ Biobank samlar in blodprover från patienter med ledgångsreumatism som finns registrerade, eller inkluderas, i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) för att användas i forskning som kan förutsäga uppkomst, förlopp, och behandlingssvar vid ledgångsreumatism.
Målet är att förbättra behandlingen av ledgångsreumatism, på sikt också att kunna förebygga uppkomst av sjukdomen.
Biobanken stöds av Svensk Reumatologisk Förening.

Arv och miljö

Vi vet att både arv och miljö påverkar risken att utveckla ledgångsreumatism. Sannolikt spelar dessa faktorer en viktig roll också för sjukdomsförloppet och för hur effektiva olika behandlingar är. Vi tror därför att behandling och omhändertagandet av patienter med ledgångsreumatism kan förbättras genom ett mer individbaserat synsätt, där genetiska och andra blodmarkörer hos den enskilda patienten kan bidra till valet av vilken behandling som bör ges, liksom vilka behandlingar som bör undvikas i syfte att minska risken för biverkningar.

Proven tas i samband med besök

Patienter som samtycker till att delta lämnar vid ett tillfälle tre provrör blod (totalt ca 23 ml blod). Proven kan tas i samband med ett besök på reumatologmottagning. Blodproverna skickas sedan till frysförvaring i en biobank. Blodproverna kommer bland annat att användas för att extrahera DNA och studera genetiska faktorer bakom ledgångsreumatism samt för att försöka hitta andra riskfaktorer (eller skyddande faktorer) som därefter kan ställas i relation till sjukdoms aktivitet och förlopp samt anti-reumatiska behandling såsom dokumenterad i SRQ och i andra datakällor. De laboratorier som utför analyser på proven kommer inte att känna till provgivarens identitet och dessa prov förstörs eller skickas tillbaka när de har använts.

Biobanksgruppens medlemmar

Johan Askling

Stockholm

Carl Turesson

Malmö

Vakant

Linköping

Eva Baecklund

Uppsala

Lena Björkman

Göteborg

Solbritt Rantapää Dahlqvist

Umeå

Biobankskoordinator

Thomas Bergman

Karolinska Institutet, enheten för reumatologi
D2:01 Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
thomas.bergman@ki.se
Tel: 08-517 756 82

Deltagande kliniker

Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Falu lasarett
Danderyds sjukhus
Kalmar länssjukhus
Blekingesjukhuset
Västerås sjukhus
Västerviks sjukhus
Skaraborgs sjukhus Skövde
Akademiska sjukhuset Uppsala
Linköpings Universitetssjukhus
Capio Movement i Varberg och Halmstad
Uppsala Akademiska sjukhus
Universitetssjukhuset i Örebro
Centrum för reumatologi i Stockholm