Registerråd

Beskrivning av SRF:s Registerråd

Registerrådet är en nationell samordningsgrupp som består av 9 representanter med rösträtt:

  • 6 regionrepresentanter (förslag ska lämnas från respektive region via verksamhetschef eller motsvarande på universitetsklinik. SRF:s styrelse beslutar om förslaget.)
  • 2 SRF-representanter (ordförande + 1 som utses av SRFs styrelse)
  • 1 representant från patientföreningen (ordförande i Reumatikerförbundet)

Ytterligare representanter utan rösträtt kan adjungeras till möten, till exempel från SRQ, ARTIS eller motsvarande.

Registeransvarig från SRQ:s kansli hanterar protokollskrivning från möten.

SRF:s ordförande ska vara ordförande i Registerrådet.

Minst 2 protokollförda möten ska föras per år, dessutom förs telefonkonferenser vid behov.

Beslut fattas normalt i konsensus. Vid omröstning gäller majoritetsbeslut och vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.

Läs mer

SRF-representanter

Cecilia Carlens

Ordförande SRF (även ordförande i Registerrådet)

Martina Frodlund

Vice ordförande SRF

Patientföreningsrepresentant

Tommy Olsson

Reumatikerförbundet

Regionrepresentanter

Norra regionen

Ordinarie: Solbritt Rantapää-Dahlqvist
Suppleant:

Uppsala-Örebro-regionen

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Stockholmsregionen

Ordinarie: Johan Askling
Suppleant: Saedis Saevardsdottir

Sydöstra regionen

Vakant

Södra regionen

Ordinarie: Carl Turesson
Suppleant: Andreas Jönsen

VG-regionen

Ordinarie: Mats Dehlin
Suppleant: Vakant

Registerrådets huvudsyften
  • Att agera kontaktpunkt för reumaforskargrupper som vill bruka SRQ-data, med eller utan avtal med extern part.

 

  • Att hantera och i samråd med SRFs registergrupper koordinera förfrågningar om uttag av data från SRQ och från SRQ biobank.

 

  • Att lyfta ärenden av mer strategisk karaktär för vägledning.