Stipendier/Priser

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Stiftelsen välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Forskningspartner i projektet är meriterande. Sökande får endast vara huvudsökande i ett projekt. Det utgör inget hinder att vara medsökande i två andra projekt. Vårdforskningsanslag beviljas maximalt 3 gånger för samma projekt.

Ansökningsperiod: start i maj månad till och med 1 oktober det aktuella året.

Mer information och ansökningsblankett finns att hämta på Reumatikerförbundets hemsida,https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/stig-thunes-fond/

Sista dag för ansökan: 2021-10-01

2021

Pris för årets bästa avhandling i reumatologi

Du som under år 2020 och fram till 1 maj 2021 har lagt fram en avhandling i reumatologi och i samband med detta avlagt en Medicine Doktorsgrad kan söka ett nyinstiftat pris för årets bästa avhandling. Priset är personligt, omfattar 10.000 kr och utbetalas till sökanden.

Formella förutsättningar

 • För att få söka priset måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året priset utlyses och året dessförinnan.

Ansökan kan skrivas på antigen svenska eller engelska och ska innehålla

 • Sammanfattning av din avhandling. Max 2 sidor.
 • Hela din avhandling i elektronisk form som pdf-fil.
 • CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
 • Publikationslista
 • Intyg på Medicine Doktorsgrad

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Sista dag för ansökan: 2021-05-01
 • 2021

Scandinavian Research Foundation/Scandinavian Journal of Rheumatology forskningsanslag för reumatologisk forskning

Svensk Reumatologisk Förening har via Editorial Board i Scandinavian Journal of Rheumatology i år åter fått möjligheten att utlysa ett forskningsanslag/personligt pris på 100.000 norska kronor.

Forskningsanslaget kommer att delas ut till en etablerad forskare inom reumatologi, som ännu ej erhållit akademisk tjänst i form av professur, och som bedriver aktiv och framgångsrik forskning. Av den anslagna summan är 75% ett forskningsanslag och utbetalas till den sökandes forskningsinstitution/klinik och 25% är ett personligt pris.

Motsvarande forskningsanslag kommer att delas ut av de övriga skandinaviska reumatologföreningarna.

Nomineringen och övrig text ska skrivas på engelska och bestå av nomineringsbrev från en senior kollega, väl förtrogen med ditt arbete, CV (max 2 sidor), publikationslista och en kort beskrivning av aktuell forskning (2 sidor).

Mottagaren av forskningsanslaget kommer utses av Svensk Reumatologisk Förenings styrelse utifrån bedömningar av en sakkunnigkommitté, och överlämnas i september 2021 vid Scandinavian Congress of Rheumatology i Ålesund. Stipendiatens resa och boende i samband med kongressen betalas av Scandinavian Research Foundation.

För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit medlem och betalat medlemsavgiften året innan.

Ansökningarna skickas elektroniskt till koordinator@svenskreumatologi.se

Sista dag för ansökan: 2021-05-01

2021

Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Vid bedömningen läggs stor vikt vid motiveringen. Stipendiaten får vara senior, men ska vara fortsatt forskningsaktiv. Forskningsmeriterna ska vara goda oavsett om stipendiaten är tidigt eller i ett senare skede av sin forskning

Forskning i nära samverkan med reumatiker/patienter (en så kallad forskningspartner) prioriteras. Stipendiet är i år 150 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den stipendiebelönade insatsen. Utdelningen sker under Reumadagarna. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom utbildning eller studieresa.

Nominering med motivering ska fyllas i ett speciellt formulär som du kan efterfråga Reumatikerförbundet om,  maila till: forskning@reumatiker.se

Nomineringen ska vara inne senast den 30:e april till forskning@reumatiker.se

Skriv in ”Nanna Svartz nominering” i ämnesraden.

Mer information finner du på: https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/stipendium/till-nanna-svartz-minne/

Sista dag för ansökan: 2021-04-30
 • 2020 Marie Wahren & Sven-Erik Sonesson
 • 2019 Christopher Sjöwall & Inger Gjertsson
 • 2018 Meliha C Kapetanovic
 • 2017 Iva Gunnarsson
 • 2016 Kaisa Mannerkorpi
 • 2015 Elisabet Svenungsson
 • 2014 Stefan Bergman
 • 2013 Pierre Geborek
 • 2012 Solveig Wållberg Jonsson
 • 2011 Charlotte Ekdahl
 • 2010 Lennart Jacobsson
 • 2009 Hans Carlsten
 • 2008 Tore Saxne
 • 2007 Eva Kosek
 • 2006 Thomas Skogh
 • 2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist
 • 2004 Christina Opava (fd H. Stenström)
 • 2003 Ingiäld Hafström
 • 2002 Ingrid Lundberg
 • 2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt
 • 2000 Björn Svensson
 • 1999 Kerstin Eberhardt

SRF utlyser ett forskningsanslag i samarbete med Bristol Myers Squibb

Anslaget stödjer forskning av reumatiska sjukdomar, gärna tidig reumatoid artrit. Med detta menas klinisk sjukdomsorienterad forskning avseende reumatisk sjukdom och därtill relaterade följdsjukdomar

Anslaget omfattar 100 000 kr och utbetalas till den sökandes forskningsinstitution/klinik.

Formella förutsättningar

 • För att få söka anslag från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.
 • Vid ansökningstidens utgång doktorandregistrerad, men ännu ej disputerad
 • Anslaget ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska och ska innehålla

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
 • Publikationslista

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse.

Forskningsanslaget utdelas vid Reumadagarna 2021 i Stockholm 15-17 september

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Sista dag för ansökan: 2021-04-18
 • 2021

SRF utlyser ett forskningsanslag i samarbete med UCB Pharma

Anslaget stödjer forskning av artritsjukdomar, gärna med fokus på spondartriter. Med detta menas klinisk sjukdomsorienterad forskning avseende reumatisk sjukdom och därtill relaterade följdsjukdomar

Anslaget omfattar 100 000 kr och kan ej användas för resa eller deltagande i kongress eller för ordinarie klinisk verksamhet. 75% är forskningsanslag och utbetalas till den sökandes forskningsinstitution/klinik och 25% är ett personligt, yrkesförkovrande stipendium. Godkännande från stipendiatens arbetgivare kommer att inhämtas.

Formella förutsättningar

 • För att få söka anslag/stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året anslaget/stipendiet utlyses och året dessförinnan.
 • Ordinarie medlem i SRF.
 • Disputerad, ännu ej docent.
 • Anslaget/stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan kan skrivas på antigen svenska eller engelska och ska innehålla

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
 • Publikationslista

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse.

Forskningsanslaget/stipendiet utdelas vid Reumadagarna 2021 i Stockholm 15-17 september

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Sista dag för ansökan: 2021-04-18
 • 2021

SRF utlyser forskningsanslag i samarbete med Amgen

SRF utlyser ett forskningsanslag i samarbete med Amgen

Sökande ska driva ett projekt som främjar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar artritforskning, gärna avseende psoriasisartrit.

Anslaget omfattar 50 000 kr varav 75% är forskningsanslag och utbetalas till den sökandes forskningsinstitution/klinik och 25% är personligt pris.

 • För att få söka anslag/stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året anslaget/stipendiet utlyses och året dessförinnan.
 • Disputerad forskare, ännu ej docent
 • Anslaget/stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan kan skrivas på antigen svenska eller engelska och ska innehålla

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
 • Publikationslista

 Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Forskningsanslaget/stipendiet utdelas vid Reumadagarna 2021 i Stockholm 15-17 september

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Sista dag för ansökan: 2021-04-18
 • 2021

SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning

I samarbete med Pfizer utannonserar SveReFo ett stipendium för reumatologisk utveckling och forskning.

Stipendiet ska tilldelas en person eller ett projekt som bidragit till förbättrat omhändertagande av reumapatienter, implementering av evidensbaserad forskning, nytänkande och innovation inom reumavården, förbättrat samarbete mellan professionerna eller tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbetet/forskning.
Stipendiesumman är 50 000 kr.

Mer information och ansökan finns på www.sverefo.nu

Sista dag för ansökan: 2021-04-18
 • 2021
Sidansvarig: Inger Gjertsson