Tidigare stipendier

AbbVies stipendium till Andrzej Tarkowskis minne 2019

I samarbete med AbbVie utannonserar Svensk Reumatologisk Förening ett forskningsstipendium till Andrzej Tarkowskis minne.

Stipendiet ska tilldelas en disputerad forskare som söker besvara kliniska frågeställningar inom området inflammatoriska reumatologiska sjukdomar med hjälp av integrerad molekylär och experimentell forskning vars resultat inom en överskådlig framtid kan appliceras i kliniken. Med andra ord en forskare som i Andrzej Tarkowskis forskningsanda bidrar till lösningen av någon av reumatologins utmaningar. Vid värdering av forskningsmeriterna ska särskild vikt läggas vid koppling mellan laboratorieforskning och kliniska observationer.

Stipendiesumman är 150 000 kr, och får användas till finansiering av forskningstid eller täckning av andra kostnader direkt relaterade till forskningsprojektet, dock ej för resa till vetenskaplig kongress.

Ansökan ska innehålla
En kortfattad beskrivning av det aktuella projektet (max 2 sidor).
CV (max 2 sidor) + publikationslista.

Kriterier för sökanden
Disputerad forskare som ännu ej uppnått professur. För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit medlem eller associerad medlem och betalat medlemsavgift året innan.

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse.

Ansökan skickas enbart elektroniskt till SRF:s koordinator.

E-post: koordinator@svenskreumatologi.se

Sista ansökningsdag är 17 april 2019.

Stipendiet delas ut under Reumadagarna i Falun, 11–13 september 2019.

Andrzej Tarkowski arbetade på Reumatologkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan 1977 – 2008 varav de tolv sista åren som professor och överläkare. Han disputerade för medicine doktorsgrad 1985 och belönades med Syntex pris för bästa reumatologiska avhandlingsarbete i Skandinavien. I prismotiveringen poängterades att arbetet bryggade över från laboratorium till klinik, dvs vad som idag kallas translationell forskning, Detta arbetssätt var ett signum för Andrzej i hans vidare arbete. Andrzej blev docent 1986 och innehade under många år forskartjänst och överläkartjänst vid både Reumatologkliniken och laboratoriet för klinisk immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Andrzej producerade närmare 400 vetenskapliga arbeten och handledde ett 30‐tal doktorander till disputation. Andrzej Tarkowski startade och byggde upp en omfattande och stor forskningsenhet för reumatologi och inflammationsforskning i Göteborg.

Hans huvudintresse låg inom artritforskningen med uppmärksammade insatser inom framför allt septisk artrit. Samtidigt var han överläkare och ansvarig för de absolut svårast sjuka patienterna – en unik kombination. Andrzej Tarkowski avled efter en tids sjukdom den 1 juni 2008 mitt i sin gärning.

Läs mer Delades ut senast: 2019
 • 2019 Tao Jin
 • 2018 Fariborz Mobarrez
 • 2017 Aase Haj Hensvold
 • 2016 Under detta år utdelades SRF:s jubileumsstipendium i stället för Tarkowskistipendiet.
 • 2015 Kristofer Andréasson och Niklas Hagberg (delat)
 • 2013 Lena Björkman, Ola Grimsholm (delat)
 • 2012 Alf Kastbom
 • 2011 Christopher Sjöwall
 • 2010 Rille Pullerits

Lillys Reumatologistipendium

SRF har i samarbete med Lilly instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning inom reumatologi.

Stipendiets storlek är 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Falun 11–13 september.

Vem kan söka
Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste 5 åren (föräldraledighet får räknas av). För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit medlem och betalat medlemsavgift året innan.

Kriterier
Stipendiet tilldelas sökande som bedriver kliniskt relevanta patientnära forskningsprojekt inom området för reumatiska sjukdomar som syftar till att öka förståelsen för, och kunskapen om, reumatiska sjukdomar ur ett patientperspektiv.

Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan ska innehålla

 • Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
 • CV med publikationslista.
 • Rekommendationsbrev från senior forskarkollega.

Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska.

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse.

Sista ansökningsdag är den 17 april 2019.

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2019-05-01
 • 2019 Ioannis Parodis
 • 2018 Kristofer Andréasson

SRF:s resestipendier 2019

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas sex resestipendier på upp till 17 000 kronor.

Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening.
Stipendierna riktar sig till reumatologer, undantaget professorer och verksamhetschefer. En jämn fördelning mellan blivande och färdiga specialister eftersträvas, men för övrigt görs ingen prioritering. När flera ansökningar inkommer lottas bland de sökande.
För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit medlem och betalat medlemsavgift året innan.

Sista ansökningsdag för SRF:s resestipendier är 1 april 2019.

Ansökan skickas via e-post till koordinator@svenskreumatologi.se och ska innehålla uppgifter om hur stipendiet kommer att användas, samt belopp (upp till 17 000 kronor).

Stipendiaten förväntas inkomma med en kort (cirka en A4-sida) skriftlig rapport/reseberättelse från konferensen. Rapporten ska kunna publiceras i ReumaBulletinen eller på hemsidan och skickas senast en månad efter konferensen till koordinator@svenskreumatologi.se.

Svensk Reumatologisk Förenings styrelse fattar beslut om vilka som ska tilldelas resestipendierna. Utbetalning till stipendiaterna görs senast sista april.

Om stipendiepengarna inte används för ansökt ändamål eller om endast delar av stipendiepengarna används, ska resterande belopp återbetalas till SRF senast sista december ansökningsåret.

Läs mer Sista dag för ansökan: 2019-04-01

Celgenes stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi

Svensk Reumatologisk Förening har i samarbete med Celgene instiftat ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi.

Summa:
100.000 kronor – utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Målgrupp:
Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste tre åren (föräldraledighet får räknas av). För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit medlem och betalat medlemsavgift året innan.

Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi.

Bakgrund:
Patienter med reumatologiska sjukdomar har många symtom och komorbiditeter, vilket således engagerar många olika medicinska discipliner. Med detta stipendie vill vi uppmuntra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dessa discipliner för att främja en mer holistisk syn på denna patientgrupp. Sökande ska vara medlem i Svensk Reumatologisk Förening.

Ansökan ska innehålla:

• Kort gemensam presentation av den sökandes forskningsprojekt på max en A4-sida

• CV med publikationslista från den sökande

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild tonvikt läggas på:

• Syfte och målsättning för samarbetsprojektet
• Sökandens vetenskapliga kompetens

Offentliggörande och kort presentation av samarbetsprojektet sker i samband med utdelning av stipendiet under Reumadagarna i Uppsala, 19–21 september 2018.

Stipendiekommitté:
Professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening.

Sista ansökningsdag:
1 maj 2018

Skicka ansökan elektroniskt till:
Koordinator SRF, e-post: koordinator@svenskreumatologi.se

Läs mer Delades ut senast: 2018
 • 2018 Bengt Wahlin
 • 2017 Johan Karlsson Wallman
 • 2016 Kristofer Andréasson
 • 2015  Johanna Dahlqvist

Scandinavian Journal of Rheumatology Stipendium för Reumatologisk Forskning

Sista ansökningsdag är den 1 maj 2018.

Nomineringen ska bestå av nomineringsbrev från en senior kollega, väl förtrogen med ditt arbete, CV, publikationslista och en kort beskrivning av aktuell forskning.

Stipendiaten utses av Svensk Reumatologisk Förenings styrelse utifrån bedömningar av en sakkunnigkommitté, och stipendiet kommer att överlämnas i september 2018 vid Scandinavian Congress of Rheumatologys möte i Helsingfors. Stipendiatens resa och boende i samband med kongressen betalas av Scandinavian Research Foundation.

För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit medlem och betalat medlemsavgift året innan.

Delades ut senast: 2018
 • 2018 Christopher Sjöwall
 • 2014 Anca I Catrina
 • 2013 Iva Gunnarsson
 • 2012 Roger Hesselstrand
 • 2011 Johan Rönnelid
 • 2010 Anders Bengtsson
 • 2009 Johan Askling
 • 2008 Solveig Wållberg-Jonsson
 • 2007 Carl Turesson
 • 2006 Marie Wahren-Herlenius
 • 2005 Maria Bokarewa
 • 2004 Ronald van Vollenhoven
 • 2003 Lennart Jacobsson
 • 2002 Lars Rönnblom
 • 2001 Ingrid Lundberg
 • 2000 Bengt Månsson

Reumatologistipendium 2017 med stöd från Roche

Syfte: SRF har instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning
inom reumatologi.

Stipendiets storlek: 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och
förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Utdelning: Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Västerås 13-15 september.

Vem kan söka: Läkare kliniskt verksam inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning.
Sökanden måste vara registrerad som doktorand eller ha disputerat under de senaste 5 åren
(föräldraledighet får räknas av). För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit medlem och betalat medlemsavgift året innan.

Kriterier: Stipendiet tilldelas sökande som bedriver kliniskt relevanta patientnära forskningsprojekt
inom området för reumatiska sjukdomar som syftar till att öka förståelsen för, och kunskapen om,
reumatiska sjukdomar ur ett patientperspektiv.

Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Ansökan skall innehålla:
• Projektbeskrivning, inklusive namn på projekt, syfte, bakgrund, projektplan. Max 2 sidor.
• CV med publikationslista
• Rekommendationsbrev från senior forskarkollega (Ansökan kan lämnas antingen på svenska eller engelska)

Beslutskommitté: Ansökan bedöms av SRFs professorskollegium och beslut fattas av SRFs styrelse

 

Detta stipendium ges med stöd av Roche

Läs mer Delades ut senast: 2016
 • 2017 Aikaterini Chatzidionysiou
 • 2016 Eva Klingberg
 • 2015 Alf Kastbom

Svensk Reumatologisk Förenings Jubileumsstipendium

Svensk Reumatologisk Förenings Jubileumsstipendium kommer att delas ut till en etablerad forskare inom reumatologi som bedriver aktiv och framgångsrik forskning, samt är ordinarie medlem i Svensk Reumatologisk Förening.

Sökande ska ännu ej ha erhållit akademisk tjänst i form av professur – omfattar även adjungerad professur, medan forskare med lektorat kan nomineras.

Summa: 100 000 SEK – utdelas som stipendium varav 75 % utgörs av ett forskningsstipendium som förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution, och 25 % är ett personligt pris.

Läs mer Delades ut senast: 2016

2016 Carl Turesson

Abbvies stipendium för yngre forskare inom reumatologi

Till två forskare inom reumatologi som också är kliniskt verksamma i reumatologi och disputerat inom 5 år. Bedömningen sker av SRF:s professorskollegium.

Delades ut senast: 2014
 • 2014: Lena Björkman, Paulius Venalis
 • 2013: Alf Kastbom, Mitra Pikwer
 • 2012: Ann Knight, Lena Björkman, Lars-Erik Kristensen, Paulius Venalis, Jan Cedergren
 • 2011: Ann Knight, Anna Södergren, Anna-Karin Hultgård-Ekwall, Inga-Lill Engvall, Jan Cedergren, Thomas Mandl
 • 2010: Rille Pullerits, Inga-Lill Engvall, Christopher Sjöwall, Andreas Jönsen, Ewa Berglin, Eva Baecklund

Pfizers stora forskningsstipendium inom reumatologi

Till högt meriterad forskare inom klinisk reumatologisk forskning. Bedömningen sker av en internationell sakkunnigkommitté.

Delades ut senast: 2014
 • 2014 Lennart Jacobsson
 • 2012 Hans Carlsten
 • 2011 Thomas Skogh
 • 2010 Ola Nived och Gunnar Sturfelt
 • 2009 Lars Rönnblom
 • 2008 Ingrid Lundberg
 • 2007 Andrzej Tarkowski
 • 2006 Dick Heinegård och Tore Saxne
 • 2005 Solbritt Rantapää-Dahlquist
 • 2004 Lars Klareskog

(t.o.m. 2009 Wyethpriset)

Reumatologistipendium MSD

Till ST-läkare eller nybliven specialist i reumatologi som ska disputera inom 1 år eller disputerat inom de senaste 3 åren och som forskar inom ett område betydelsefullt för reumatologi. Bedömningen sker av SRF:s professorskollegium.

Delades ut senast: 2014
 • 2014 Kristofer Andréasson
 • 2013 Katerina Chatzidionysiou
 • 2012 Johanna Gustafsson
 • 2011 Vilja Oke
 • 2010 Lena Björkman och Dimitrios Makrygiannakis
 • 2009 Lars-Erik Kristensen
 • 2008 Alf Kastbom
 • 2007 Christopher Sjöwall
 • 2006 Anca Catrina
 • 2005 Elke Theander
 • 2004 Helena Forsblad d’Elia
 • 2003 Elisabet Lindqvist och Johan Askling (utdelat vid Riksstämman)
 • 2003 Carl Turesson (utdelat vid Vårmötet)
 • 2002 Anders Bengtsson
 • 2001 Egidija Sakiniene

(t.o.m. 2009 Wyethstipendiet)

Pfizers stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi

Kliniskt verksam läkare inom reumatologi med forskningsintresse som disputerat för mindre än 7 år sedan. Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi som innefattar två eller fler universitet/högskolor eller regioner i Sverige. Bedömningen sker av SRF:s professorskollegium.

Delades ut senast: 2014
 • 2014 Alf Kastbom
 • 2013 Christopher Sjöwall

Reumatologistipendium MSD

Till forskare inom reumatologi som är doktorand eller disputerat inom de senaste 10 åren. Bedömningen sker av SRF:s professorskollegium.

Delades ut senast: 2013
 • 2013 Helena Forsblad d’Elia, Roger Hesselstrand (delat)
 • 2012 Meliha Kapetanovic
 • 2011 Sara Nilsson
 • 2010 Anders Bengtsson