Uppdaterad information Covid-19: Tolkning av Förordning (2020:58, 2 § 7)

Efter regeringens beslut den 26 juni om Förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen Covid-19, har det uppstått viss förvirring gällande hur Förordningen ska tolkas. SRF har därför tillsammans med NPO reumatiska sjukdomar bett om förtydligande från Socialstyrelsen. Förhoppningen är att förtydligandet ska vara till hjälp för reumatologer runt om i landet.

Tolkning av Förordning (2020:58, 2 § 7) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen COVID-19

Förordningen lyder:

”… den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har”… ”immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.”

Detta skall enligt Socialstyrelsen (skriftlig kommunikation Socialstyrelsen –  SRF/NPO 2000-09-03) tolkas enligt följande: Patienter med behandling enligt Förordningen kan tillhöra riskgrupp och en individuell bedömning ska göras av behandlande läkare utifrån patientens tillstånd och behandling. Det innebär att de flesta patienter med reumatisk sjukdom utan samsjuklighet eller komplikationer som har långtidsbehandling med kortison och/eller andra antireumatiska immunmodulerande läkemedel inte bedöms tillhöra riskgrupp. Självklart finns det patienter med reumatisk sjukdom som på grund av samsjuklighet, komplikationer, läkemedelsbehandling eller andra faktorer har ökad risk för svår COVID-19, men detta gäller inte det stora flertalet.