UR vardagen

Fallbeskrivning nr 7 - 2020

Man med återkommande svåra artriter som gäckat diagnos under mer än 10 års tid trots extensiva utredningar.

Bakgrund
Man född 1981 som år 2000 skadar sig vid snowboardåkning i Alperna. Höger knä svullnar
upp och man misstänker ledbandskada. Tillbaka i Sverige hamnar han på Danderyds sjukhus pga hög feber och kraftig inflammation i knät. Man misstänker septisk artrit och ger antibiotika samt genomför spolningar av knäleden. Odlingar från ledvätskan är dock negativa.

Sedan knäskadan år 2000 svullnar knät upp av och till om han stöter i det, några gånger per år, några dagar per gång.
I december 2007 får han värk och rörelseinskränkning i höger axel. Värken är inte så svår och han söker inte för den förrän i mars 2008, då han i samband med yoga får en tilltagande värk och rörelseinskränkning. På Cityakuten genomför man MR och ultraljud av höger axel, vilket visar en uppdriven och ödematös bicepsmuskel. Under den här perioden har han också ständig feber upp till 39 grader, svettningar, viktnedgång och nedsatt aptit. I maj CRP 60 och Hb 119. Man sätter in Diklofenak och på denna behandling blir patienten feberfri.
Han vårdas inneliggande på Reumatologen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i 3 dagar i slutet av maj och förbättras spontant under denna tid. Man är orolig för lymfom och han utreds för det med CT thorax + buk samt punktion av en förstorad lymfkörtel och bedömning av hematolog, men utredningen är negativ. Under vårdtiden genomförs också CT av höger axel, vilken visar usurer och lymfkörtelförstoring. Diagnosen bedöms oklar och man följer inte upp patienten på reumatologmottagningen.
I början av juli 2010 svullnar höger knä återigen upp kraftigt och patienten söker akutmottagningen på Södersjukhuset. Han har då temp 38,1 grader, CRP 50 och LPK-ledvätska 52,7. Glukos i ledvätskan är sänkt jämfört med i blodet. Man misstänker ånyo septisk artrit. Man spolar knäleden och finner rejält grumlig ledvätska. 15/7 genomför man en öppen total synovektomi. CRP max 234. Patienten får behandling med Zinacef iv, därefter Dalacin po i 6 veckor. Odlingarna är negativa. DNA-sekvensering visar Laktobacillus, vilket man bedömer är en kontamination. Från Södersjukhuset remitterar man patienten till Reumatologen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där han skrivs in på vår dagvårdsavdelning.

Status
AT: Sambo. Kontorsarbete. Icke rökare.
Hereditet: Ingen ärftlighet för reumatisk sjukdom, psoriasis eller IBD.
Nuvarande sjukdomar: Oral afte ca 1 gång/år, inga genitala sår. Follikuliter. Upprepade incisioner av bölder. Nodulocystisk akne.
Ledstatus: Höger knä kraftigt svullet, värmeökat. Rejält inskränkt flexion och extension. Viss inskränkt rörlighet höger axel, muskelatrofi. Några graders extensionsdefekt höger armbåge.

Patienten får injektion Lederspan i höger knä, vilket han svarar bra på.

Utredningen visar:
Immunlab: RF, CCP-ak, ANA neg. Transglutaminas-ak neg.
Bakt lab: Neg serologi hepatit B och C, Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Parvovirus B19.

Bedömningen blir kronisk monoartrit, där ingen närmare diagnos kan ställas.

Patienten följs sedan på reumatologmottagningen och har återkommande kraftiga inflammationer i ffa stora leder (axlar, knän, höfter). Han får pröva Salazopyrin respektive Methotrexate med otillräcklig effekt. Först när han sätts in på Humira i februari 2013 får han en tydligt positiv effekt. Han är helt utan artriter i >6 månader, men sedan börjar artriter återkomma, vilket bedöms som en sekundär svikt på Humira. Det blir på liknande sätt med god initial effekt och sekundär svikt på Benepali och Simponi, även när vi kombinerar med Methotrexate i förhoppning om att få en längre ”livslängd” på TNF-hämmaren. Däremot när patienten får pröva Roactemra får han ingen effekt alls på artriterna.
När patienten genom åren får artriter är de mycket kraftiga och när han kommer till akutmottagningen (ofta morfinkrävande smärta) misstänker man ofta septisk artrit. LPK i ledvätska ligger ofta >100.

I juli 2017 får man fram pyrofosfatkristaller i ledvätskan. Detta bedöms dock som ett bifynd eftersom det är enda gången man får fram kristaller i ledvätskan (övriga >10 gånger finns inga kristaller) och det är i en knäled där man redan sett brosksänkning, vilket skulle kunna predisponera för pyrofosfatartrit.
I juni 2018 sätts patienten in på Cimzia och denna medicinering kvarstår han på med god effekt.
Under många år är jag ganska nöjd eftersom jag hittat en behandling som fungerar bra för patienten (TNF-hämmare), även om han fått sekundär svikt på flera preparat. Men han finns i mitt bakhuvud, eftersom hans sjukdom är annorlunda ffa med tanke på så aggressiva artriter.

Patientens aggressiva artriter har lett till en total artroplastik i vänster knä.

Vidare utveckling
Våren 2020 läser jag en artikel. Att läsa artiklar är ofta intressant men inte alltid kliniskt applicerbart, särskilt om man inte har en tydlig anledning till att plöja sig igenom artikeln. Ibland hittar man artiklar som ger en kunskap som man först senare kommer att få användning för. Och återigen har man ibland tur och hittar precis den artikel man behöver, bara att man inte visste att man behövde den.
Just den här artikeln handlade om en ovanlig diagnos. Ändå var det något med artikeln som bet sig fast. Hmm vänta. Pyogena artriter… Akne…

Frågor
1. Kunde det vara så? Att det stämde in på min patient?
2. Vilken diagnos funderar jag på?

Läs Facit

Christina Stranger
Bitr. överläkare,
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2020

Knäledssynovit hos ung kvinna på Neurologmottagningen

Patienten är en 19-årig kvinna, född i Syrien. MS-diagnos ställd 2017 på basen av kliniska symtom, typiska MS-lesioner påvisade med MRT och för diagnosen stödjande likvorfynd.

Anamnes
Kvinnan kom till Sverige som 2-åring. Hon var väsentligen frisk under uppväxten, men genomgick tonsillektomi 2004 pga. upprepade tonsilliter. Som 14-åring sökte hon vårdcentral för kortare episoder med domningar, yrsel och symptom från nacken vilka bedömdes som godartade. Två år senare debut av synpåverkan vilken initialt tolkades som ackommodationsrelaterade besvär. En uppföljande undersökning hos ögonläkare i januari 2017 visade emellertid visus 0.2 vilket föranledde skyndsam utredning med MRT hjärna och lumbalpunktion (LP). På MRT sågs typiska MS-lesioner och fynd i likvor var väl förenliga med MS och visade därutöver klart förhöjda nivåer av hjärnskademarkörerna neurofilament (NFL) och gliafibrillärt surt protein (GFAp).
Initialt gavs behandling med steroider och tocilizumab under 6 månader. Våren 2018 bytte man till rituximab 1000 mg var 6:e månad. Senare samma år debut av molande värk i höger underben och svullnad av höger knä i perioder. Värken förbättras med NSAID, men återkommer. Samtidigt noteras rodnad kring höger ankel (se bild). Hereditet för reumatisk sjukdom och hudpsoriasis saknas och hon kan inte erinra sig om något fästingbett. Ryggbesvär förnekas. Någon föregående infektion finns inte. Tarmsymptom förnekas.

Status
AT: Gott och opåverkat i vila. Afebril.
Cor et pulm: U.a.
Leder: Högersidig knäledssynovit med lätt värmeökning och diskret extensionsdefekt. F.ö. inget ledengagemang.
Hud: Ett rodnat runt icke-ömmande utslag lateralt och proximalt om fotleden på höger sida. Diffus konsistensökning höger underben och vad.

Konsultbedömningar
Hudläkare misstänker i första hand pannikulit eller erytema nodosum och funderar över orsakssamband med de biologiska behandlingarna. Stansbiopsi av hudrodnad planeras. Inga hållpunkter för djup ventrombos.
Inför ställningstagande till ny behandlingsomgång med rituximab bedöms kvinnan även av reumatolog. Blodstatus, SR och CRP ligger inom referensintervallen. Tolkas som oklar monoartrit. Någon enstaka ml trögflytande ledvätska aspireras. Steroidinjektion ges. Effekten är initialt god, men avtar efter några veckor.

 

Frågor
1. Vilka diagnoser överväger du som orsak till kvinnans knäledssynovit?
2. Hur vill du utreda vidare?

Läs Facit

 

Christopher Sjöwall
överläkare/bitr. professor,
Reumatologkliniken, Linköping
Lotta Dahle
överläkare/docent,
Klinisk immunologi, Linköping
Johanna Sjöwall
överläkare/adj. universitetslektor,
Infektionskliniken, Norrköping

Läs mer

Fallbeskrivning nr 3 - 2020

Broken heart

Patienten ifråga är en 63-årig kvinna från Aten som söker akut på grund av tilltagande svaghet och nedsatt allmäntillstånd sedan 1 månad tillbaka.

Anamnes
I botten har hon en RF- och anti-CCP-positiv, erosiv reumatoid artrit sedan 6 år tillbaka.
Hon fick i början behandling med enbart prednisolon och först efter 3 år fick hon behandling med metotrexat 15mg/vecka peroralt.
För 10 år sedan genomgick hon mastektomi på grund av en bröstcancer. Hon har också depression.
Hon är storrökare.

Status
På akuten är patienten afebril och hemodynamisk stabil. Det finns uttalad synovit i flertalet leder symmetriskt och patienten har också underbensödem bilateralt.

Undersökningsresultat
Laboratorieutredning visar förhöjda inflammationsparmetrar, med SR och CRP kring 50, trombocytos, mild anemi som är normokrom och normocytär. Hon har också förhöjt troponin (cirka 100 ng/l).
EKG visar förändringar förenliga med högergrenblock. Bedside hjärt-EKO visar diffus hypokinesi av vänster kammare och multipla noduler (>5 mm) som sitter fast i endokardiet vid övre delen av vänster kammare. Även i höger kammare såg man en större nodul som var fast i endokardiet.
Patienten blev inlagd på hjärtavdelning för vidare utredning.
Hon rundodlades, alla odlingar var negativa. CT thorax och buk visade mindre mängd pleuravätska bilateralt men i övrigt inget avvikande.
Hon genomgick MR hjärta som visade myokardit av icke-ischemisk orsak och man bekräftade de multipla nodulerna i höger och vänster kammare.

Frågor
1. Vad tänker du kan ha varit orsaken till myokardit och de intrakardiella nodulerna?
2. Vilken detalj i anamnesen gällande patientens reumatoida artrit är av stor betydelse i vår differentialdiagnostik?

Läs Facit

Katerina Chatzidionysiou
Reumatologen,
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 1 - 2020

Myositassocierad Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)?

Saida är en 30-årig fyrabarnsmamma som ursprungligen kommer från Östafrika. Tidigare frisk, bott i Sverige i mer än tio år. Söker i mitten av november 2019 akutmottagningen på grund av 3–4 veckors anamnes på feber, ont i hela kroppen, ont i halsen, svårt att svälja, huvudvärk, hjärtklappningar till och från.

Anamnes
Socialt: Gift, fyra barn, arbetar som frisör, icke rökare, dricker inte alkohol.
Hereditet: Ingen känd hereditet för reumatisk sjukdom.
Allergier: Inga allergier.
Tidigare sjukdomar: Varicellainfektion post-partum 2010 som löpte komplikationsfritt. Tablettbehandlad D-vitaminbrist sedan två år tillbaka. I övrigt frisk.
Aktuellt: Feber 38–39 °C, ont i halsen. Trött och orkeslös, svårare att ta sig runt och att utföra dagliga sysslor. Ingen hosta initialt, ingen egentlig andnöd men tycker sig ha blivit flåsigare när hon utför fysisk aktivitet. Inga miktions- eller tarmbesvär. Inga hudutslag.
Lab: CRP 115, SR 46, TPK 540 och LPK 12, ferritin 324, ASAT 3,8, ALAT 2,5, LD 15, krea 48.
Läggs in på infektionsavdelning på misstanke om infektion. DT thorax visar fläckiga förtätningar av inflammatoriskt utseende i båda lungorna. TB-utredning initieras, och hon sätts in på Cefotaxim 1 g x 3.

Status
Allmäntillstånd: Trött, temp 38,6 °C, saturation 96 % på luft.
Munhåla och svalg: lätt rodnad i bakre svalget, i övrigt ua.
Lymfkörtlar: ua
Hjärta: ua
Blodtryck: 110/60 mm Hg
Lungor: Vesikulära andningsljud bilateralt. Måttlig dämpning basalt bilateralt.
Ledstatus: Inga synoviter, öm över ett flertal leder och muskelfästen.
Hud: Inga utslag eller sår.
Neurologiskt status: ua

Förlopp
Cirka en vecka senare och trots i.v. antibiotika fortsatt försämring med tilltagande artralgi, myalgi, feber och andningsbesvär.

Undersökningsresultat
DT Thorax: Utbredda fläckiga infiltrat med växande gradient mot basen. Ventralt apikalt på höger sida finns en pleuranära förtätning med minimal kavitet. Inflammatoriskt utseende. Inga förstorade lymfkörtlar. Tuberkulos? Atypisk pneumoni?
DT Buk: Mindre mängd fri vätska i höger fossa och i det lilla bäckenet. Ingen abscess. Ingen retning i bukfettet. Ingen fri gas. Inga förstorade lymfkörtlar.
Reumatologkonsult: Första bedömningen var ”atypisk infektion trots allt? Uteslut tuberkulos!” Under tiden tas kompletterande prover som visar CK 180, myoglobin 2290. RF, anti-CCP, ANA, ANCA, Hepatit-block, HIV samtliga är negativa. Mycobacterium tuberculosis-DNA ej påvisat. ENA utfaller positiv, antikroppar mot SSA (52 KD) och Jo1 påvisade med immunoblot-teknik. Antimitokondrie-antikroppar IgG (AMA) påvisades i titer 400 (referensintervall <100), specifika IgG-antikroppar mot M2 påvisade (associerade med primär biliär kolangiit).

DT Thorax den 25 november 2019. Ingen lungemboli. Nytillkommen pleuravätska bilateralt, cirka en centimeter skikt dorsalt. Nytillkomna mycket utbredda förtätningar, delvis konfluerande, främst i underloberna och utbredda ground glass-förtätningar i stora delar av lungorna. Bildmässigt kan fynden betingas av ARDS.

 

DT Thorax den 30 januari 2020. Betydande regress jämfört med föregående undersökning, kvarstående kaviterande förändring basalt dorsalt i höger underlob. Resttillstånd efter abscess?

 

Frågor
Fråga 1. Vad tror du om diagnosen?
Misstänkt myosit med lungengagemang. Med anledning av andningsbesvär, förekomst av anti-Jo1-antikroppar och artriter samt muskelsvaghet och CK-stegring finns det all anledning att misstänka antisyntetassyndrom.

Fråga 2. Hur vill du gå vidare med diagnostiken?
Vid inskrivning överflyttning till reumatologiavdelning nedsatt rörlighet i båda axelleder p g a smärta. Ultraljudsundersökning visar artrit i höger axelled med kapselhypertrofi och lätt utgjutning. Öm i handleder, höger handled lätt svullen. Ultraljud visar synovial retning i höger handled, i enstaka MCP-leder och i PIPled 3 höger hand. Knytdiastas i båda händer och försvagad handstyrka. Båda knäleder ömmar, hydrops bilateralt. Båda fotleder med periartikulär svullnad med subkutant ödem, ömhet utan synovittecken ultraljudsmässigt. Ingen muskelatrofi men patienten är generellt muskelöm och svag i armar och ben.
Hud: Inga erytem, mekanikerhänder eller Gottrons papler. Inga vaskulitsår, telangiektasier eller sklerodaktyli. Inga puffy hands.
Myositantikroppar: Kraftig reaktivitet mot Jo1 och SSA/Ro52.
Muskelbiopsi ej utförd.

Fråga 3. Tankar kring behandlingen?
På grund av snabb progress och livshotande respiratorisk insufficiens får patienten Solu-Medrol-pulsar 500 mg x 2 i tre dygn över helgen. Trots det försämras hon och förs över till IVA den 25 november för respiratorvård med bukläge på grund av ARDS-bild på DT-thorax (bild1). Startar cyklofosfamid-pulsbehandling den 26 november med 500 mg enligt Euro-Lupus-protokollet. Bactrim forte som profylax mot pneumocystis under cyklofosfamidbehandling. PPI och Calcium + D-vitamin. Under vårdtiden på IVA stigande CRP upp till 430 och antibiotikabehandling i samråd med infektionskonsult med piperacillin/ tazobactam/Avelox. Antimykotisk behandling med Nystatin på grund av svampväxt i trakealt sekret samt på tungan.
Förbättras successivt. Flyttas åter till reumatologiavdelning den 3 december. Saturation 95% på med 3 liter syrgas. Fluktuerande CRP runt 200, subfebril. Åter antibiotikabehandling med Vancomycin och Meronem, fortsatt Avelox; nytillkomna förtätningar peribronkealt trots fortsatt högdos Prednisolon 60 mg/dag. Stigande TPK till som max 1 154 109/L och trots pågående trombosprofylax smärta och svullnad i höger underben och lår den 6 december. Ultraljudsmässigt bekräftas djup ventrombos. Dosökning av Fragmin till 12 500 IE med övergång till NOAK (kardiolipin-ak negativa). Hb sjunkande till 83, labb-mässigt tecken till järnbristanemi. Mår allt bättre, sjunkande CRP till 24, mobiliseras med hjälp av fysioterapeut. Antibiotikafri sedan den 12 december 2019. Syrgasbehandling avvecklas den 14 december. Borttagande av CVK den 16 december. Förbättras allt mer och skrivs ut till närsjukhuset på hemorten för fortsatt mobilisering och träning med poliklinisk cyklofosfamid-pulsbehandling varannan vecka via reumatologklinikens dagvårdsavdelning. Successiv nedtrappning av Prednisolon sedan den 9 december till 40 mg per dag. Utskriven till hemmet den 27 december 2019 välmående, uppegående utan hjälpmedel.
Ny DT Thorax den 30 januari 2020 inför återbesök visar påtaglig regress av lungförändringarna med kvarstående kavitering basalt dorsalt i höger underlob (bild 2).

Behandlingsalgoritm vid myositassocierad interstitiell lungsjukdom (ILD) Från: Oddis CV & Aggarwal R. Nat Rev Rheum 2018

Sammanfattande kommentarer:
ILD associerad med antisyntetassyndrom är ett livshotande tillstånd, progredierar ofta snabbt och är mycket svårare jämfört med andra inflammatoriska myopatier vilket bidrar till den ökade morbiditeten och dödligheten vid antisyntetassyndrom. Därför är snabb diagnostik och kraftfull behandling avgörande för överlevnad och bättre prognos.

Referenser:
Oddis CV & Aggarwal R. Nat Rev Rheum 2018
Witt, Leah J.; Curran, James J.; Strek, Mary E. Clinical Pulmonary Medicine 23(5):218-226, September 201

Milad Rizk
Verksamhetschef, överläkare
Reumatologkliniken
Västmanlands sjukhus Västerås

Läs mer

Fallbeskrivning nr 7 - 2019

Man med SLE
Patienten i fråga är en 21-årig man med asiatiskt ursprung som 2004 insjuknar med SLE. Han har symtom i form av hudengagemang, antikroppar mot SSA och SSB och får behandling med hydroxiklorokin (HCQ).

Anamnes
2013 uppvisar han ökad sjukdomsaktivitet med proteinuri, hematuri, komplementaktivering (klassisk väg) och förekomst av anti-dsDNA-antikroppar vilket föranleder start av behandling med azatioprin (AZA). 2014 sker en progress av njurpåverkan varför patienten genomgår njurbiopsi. Denna visar WHO-klass IIA och dosen AZA ökas till 200 mg/dygn. Senare under 2014 minskas först dosen AZA och HCQ utsätts p.g.a. illamående. Förhöjda leverprover utreds med leverbiopsi som visar bild som vid steatos.

SLE-reflektioner i konst på Coca cola company under årets ACR-kongress i Atlanta, USA.

På grund av bristande effekt byts under 2015 AZA mot mykofenolatmofetil (MMF). Trots detta blir patienten sämre med ökad proteinuri (3,9 g/dygn) vilket gör att patienten genomgår en ny njurbiopsi. Denna visar WHO-klass V och dosen MMF ökas till 2g/dygn. 2016 fortsatt proteinuri varför beslut tas om behandling med infusion cyklofosfamid. Behandlingen avbryts efter 3 infusioner p.g.a. rabdomyolys med CK-stegring och muskelsmärtor. Patienten får istället fortsatt behandling med MMF, HCQ och prednisolon. Senare under 2016 sker en förbättring med normalisering av njurfunktionen, denna effekt kvarstår fram till våren 2018.

Under våren 2018 försämras compliance och patienten får åter proteinuri, hudutslag, stigande anti-dsDNA-antikroppar och ökande komplementkonsumtion. Dosen MMF ökas till 3g/dygn, HCQ ökas till 400 mg/dygn och kortisondosen ökas. Under sommaren stiger u-Alb/krea till 430 mg/mmol och p-Alb sjunker till 11 g/L. Utredning av nydebuterad dyspné visar att patienten har fått en lungemboli och han får därför behandling med dalteparin sc. Provtagning påvisar inga kardiolipinantikroppar.

Hösten 2018 påbörjas behandling med rituximab 1000 mg x2 iv, u-Alb/krea sjunker till 50 mg/mmol efter en månad men stiger därefter snabbt till 370 mg/mmol. Efter 6 månader får patienten ytterligare en behandlingsomgång med rituximab 1000 mg x2 iv. U-Alb/krea sjunker till 130 mg/mmol men stiger därefter snabbt till 490 mg/mmol. Han får fortsatt behandling med MMF 3g/dygn, HCQ 400 mg/dygn och prednisolon 20 mg/dygn.
Under 2019 har han fortsatt proteinuri. Patienten drabbas ånyo av lungemboli, dosen dalteparin ökas. Patienten försämras och får diskoida utslag i ansiktet, andningskorrelerad bröstsmärta, lungröntgen visar pleuravätska och han inlägges på reumatologavdelningen. Provtagning visar u-Alb/krea 524 mg/mmol, p-Alb 16 g/l, komplement klassisk väg 17%, anti-ds-DNA-antikroppar 1304 kE/l. Månaden innan inläggningen stiger krea från 94 till 266 μmol/l.

Fråga
1. Vilken behandling vill du ge patienten?

Läs Facit

Uppsala november 2019
Dag Leonard, MD PhD
Lilian Vasaitis, MD PhD
Lars Rönnblom, MD Professor

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2019

Man 66 år
En 66-årig man känd sedan tidigare med seropositiv RA samt nyligen diagnosticerad temporalisarterit. Träffar reumatologen halvakut pga bröstsmärta, lättutlöst andfåddhet och huvudvärk i ca 1 vecka. Vidare utredning bestäms vara avgörande.

Anamnes
Patienten är en pensionerad man känd med urinblåsecancer opererad med cystektomi och Brickerstoma 2008 som har varit recidivfri sedan dess. Seropositiv reumatoid artrit sedan mer än 10 år. Har slutat röka sedan ca 25 år tillbaka. Förutom Methotrexate 20 mg/vecka behandlas han även med Folsyra, Alendronat och Calcichew- D3. Dessutom behandling med Prednisolon 60 mg/dag pga nyligen diagnostiserad temporalisarterit.

Enligt rekommendationer går man vidare och minskar Prednisolondosen till 50 mg/dag eftersom patienten hade blivit symtomfri och hade normala inflammationsparametrar. Patienten får dock relativt snabbt därefter ihållande huvudvärk, mest uttalad i vänster tinning (som vid debuten) samt stigande CRP (33 mg/L). Skov i vaskuliten misstänks, Prednisolondosen ökas återigen till 60 mg/dag och patienten kallas för ett halvakut besök på reumatologimottagningen.

När detta sker efter ca 10 dagar beskriver patienten nytillkomna symtom i form av central bröstsmärta utan utstrålning, vid minsta ansträngning. Detta åtföljs av uttalad dyspné och rethosta. Patienten hade haft dessa symtom i ca 1 vecka. Strax innan debuten av de ovannämda symtomen hade han även haft en episod med rejäl frossa.

Utredning
Status:
Hjärtfrekvens – 100 slag/minut. Lungor: nedsatt andningsljud i övre hälften av höger lunga med ronchi och enstaka krepitationer i området.

Kemlab:
Hb 148 TPK 373 LPK 10.6 CRP 62 Troponin 7 ALAT 0.71 NT-proBNP 79 Krea 86

Bilddiagnostik:
Inga tecken till malignitet eller infektion påvisades i CT buk/thorax.


Kvinna 68 år
En 68-årig kvinna känd med temporalisarterit som vid rutinuppföljning hos reumatologen i samband med nedtrappning av kortisondosen beskriver nytillkommen trötthet, subfebrilitet, andfåddhet samt ömhet i armmusklerna vid lätt-måttlig ansträngning.

Anamnes
Patienten är en pensionerad kvinna känd sedan tidigare med temporalisarterit som behandlas med Prednisolon 5 mg/dag. Inga andra tidigare kända sjukdomar men har rökt i ca 40 år, tidigare 1 paket dagligen, nu för tiden 4-5 cigaretter/dag. Förutom Prednisolon 5 mg/dag behandlas hon med Omeprazol, Calcichew-D3 och Alendronat.

Vid planerad telefonkontakt med reumatologen inför vidare nedtrappning av kortisondosen beskriver patienten nedsatt allmäntillstånd, andfåddhet vid måttlig ansträngning samt symtom liknande träningsvärk i muskulaturen i armarna, mer uttalade i höger arm, under senaste månaden. Dessutom subfebrilitet och frossa dagen innan telefonkontakten men i övrigt inga andra nytillkomna symtom.

Utredning
Status:
SpO2 (pox) – 89% på luft Kroppstemperatur – 37,4 grader Hjärtfrekvens – 92 slag/minut

Kemlab:
LPK 7,9 CRP 126 Laktat 0.9 Krea 57 Hb 130 ALAT 0,34 aB-Syrgasmättnad 88 % Genomodling utan anmärkning.

Bilddiagnostik:
Inga tecken till malignitet eller infektion påvisades i CT buk/thorax.

Frågor
1. Vad tror du är den bakomliggande orsaken till symtomen?
2. Hur går man vidare med diagnosen? Behövs det vidare utredning och i så fall vad?
3. Vad har dessa patienter gemensamt?

Läs Facit

Iulia Satulu och Christian Dahl
Specialistläkare i reumatologi, Kalmar

Läs mer

Fallbeskrivning nr 3 - 2019

Kvinna 71 år

Denna väsentligen friska kvinna, född 1948, hade sökt vårdcentralen pga smärtor och svaghet i lårbenen och var frustrerad av att inte ha blivit bättre av träning hos sjukgymnast. Hon befarade själv att det kunde röra sig om ALS och blev remitterad till neurologen i februari 2018.

Anamnes
Patienten är en gift, ickerökande, pensionerad lärare med sunt leverne, och har diagnoserna typ II-diabetes, dyslipidemi, hypertoni och hypothyreos. Förutom Levaxin medikation med metformin, Humulin, enalapril och atorvastatin.

Hon beskrev vid sitt första besök hos neurologen en närmare fyra månaders anamnes på att inte orka gå uppför trappor och backar, känna sig instabil i höfterna, ha svårt att lyfta armarna. Atorvastatin hade seponerats med initial förbättring, sedan åter försämring.

Vid första besöket på reumatologen framkom även lättare sväljningssvårigheter och viktnedgång på 3 kg. Patienten hade då ett ospecifikt ansiktserytem men i övrigt inga hudförändringar, eller symtom från andra organ.

Utredning
Status 180226 (utfört av neurolog): Går vaggande, använder armarna vid uppresning. Nedsatt styrka i höft- och knästräckarna, utan sidoskillnad. Svag och snabbt uttröttbar vid flexion i nacken. Nedsatt styrka i arm- och skuldermuskulatur. Inga ofrivilliga rörelser.

Kemlab:
CRP 2, LPK 4,5, Hb 134, krea 33, ASAT 204, LD 11,2, CK 105, myoglobin 1524

EMG (M tibialis ant dx, rectus femoris bilat, deltoideus, trapezius dx):
Normalt EMG i tibialis ant, i övriga muskler fibrillationer och pos sharp waves, i rectus femoris bilat även myotoniliknande skurar. Vid aktivering tätt EMG med normala amplituder men intryck av tunna potentialer i vänster lår, i höger lår sågs enbart lågamplitudigt splittrat EMG i flera nållägen. Lågamplitudigt EMG även i trapezius men inga säkra avvikeleser i deltoideus.

Biopsi m vast lat dx:
Uttalad patologi med muskelfiberdegeneration och regeneration, rikligt med nekrotiska muskelfibrer men ett måttligt inflammatoriskt inslag perivaskulärt, perimysialt och endomysialt. Ökat MHC-klass I-uttryck, grad 4/5. Rikligt med makrofager. Dominans av CD4-pos celler över CD8. Typ II-fiberatrofi. Ökning av MAC, vilket antyder antisynthetassyndrom.

Serologi: ANA-if och ENA avseende antikroppar mot Sm, RNP, SSA/Ro52, SSA/ Ro60, SSB, Scl-70 samt Jo-1, negativa. Kompletterande serologi, med sk ”myositpanel” visade ingen förekomst av antikroppar mot Mi-2, Tifi-gamma, SAE-1, NXP2, OJ, PL-12, PL-7, Jo-1, Ro-52, MDA5, EJ, KU, PM/Scl p100, PM/Scl p75, SRP.

Bilder 1-3. Histopatologi i hematoxilin-eosin-färgning visar nekrotiska fibrer och inflammatoriska infiltrat. Vakuoler ses i enstaka fibrer. Immunhistokemi visar ökat uttryck av MHC-klass I.

Bild 4. MR av muskulaturen (en månad efter steroidinsättning) visade kärlanomali i vänster lår, atypiskt lipom i höger lår och subcutant ödem i fettväven, men inga ödem i muskulaturen. Misstanke om sarkom bedömdes ej föranlåten av denna bild.

Frågor
1. Vad tror du om diagnosen?
2. Hur vill du gå vidare med diagnosen? Behövs kompletterande laborationer?
3. Tankar kring behandlingen?

Läs Facit

John Svensson
Överläkare, Sundsvall

Läs mer

Fallbeskrivning nr 1 - 2019

Läkemedelsutlöst aortit
Detta nummers fallbeskrivning handlar om två väldigt lika fall av en sällsynt läkemedelsbiverkan som fångade vårt intresse, särskilt då de ägde rum med endast några månaders mellanrum. Frågan som väcks är om biverkan inte är så sällsynt, utan snarare underdiagnostiserad.

Fall 1: Kvinna 70 år
Söker akut tre dagar efter kemoterapi (docetaxel, trastuzumab, pertuzumab plus G-CSF som primärprofylax mot neutropeni) på grund av synkope, diarré, dehydrering.

Anamnes: Levaxinsubstituerad hypotyreos, vänstersidig bröstcancer 2005 (op., strålning, tamoxifen), malignt melanom vänster ben 2006 (op.).
Aktuellt: Högersidig bröstcancer 2018 (estrogenreceptor, ER+, progesteronreceptor, PR-, human epidermal tillväxtfaktorsreceptor 2, HER2+).
Status: Väsentligen normalt.
Åtgärd: Inläggning för observation (onkologisk slutenvård), DT hjärna (blank).

Vårdförlopp: Utvecklar feber (figur 1) och senare även neutropeni trots primär profylax (G-CSF).
Åtgärd: Piperacillin/tazobactam i 4 dagar, sattes ut efter förbättring och negativa odlingar.

Vårdförlopp: Melena och hematemes (attribuerats till magsår).
Åtgärd: PPI, antibiotika.

Vårdförlopp: Under den 10:e dagen av inneliggande vård utvecklar patienten höggradig feber, kraftig CRP-stegring.
Åtgärd: Piperacillin/tazobactam, DT thorax/buk på grund av avsaknad av infektionsfokus som visar fynd enligt figur 2.

Vårdförlopp: Läkemedelsutlöst aortit? Jourhavande reumatolog blir kontaktad.
Åtgärd: Prednisolon 60 mg x 1, prompt svar.Fall 2: Kvinna, 60 år
Söker akut 15 dagar efter kemoterapi (docetaxel plus G-CSF som primärprofylax mot neutropeni) på grund av buksmärta.
Anamnes: Appendektomerad, bröstop. x 2 (benigna PAD-fynd).
Aktuellt: Vänstersidig bröstcancer 2018 (estrogenreceptor, ER+, progesteronreceptor, PR-, human epidermal tillväxtfaktorsreceptor 2, HER2+), behandlats med epirubicin och cyklofosfamid x 3 innan första cykeln med docetaxel.
Status: Öm vid palpation av buken, inga övriga anmärkningar.
Lab: Stegrat CRP.
Åtgärd 1: Inläggning på grund av mistänkt infektion.
Åtgärd 2: DT thorax/buk utan infektionssuspekta fynd.
Åtgärd 3: Piperacillin/tazobactam.

DT thorax/buk visade minimal mängd vänstersidig pleuravätska och ”retning kring stora kärl” (aortabågen, övergången mellan thorakal- och bukaorta, avförande bukkärl). Patienten togs över till reumatologisk slutenvårdsavdelning och eftergranskning av de radiologiska bilderna beställdes, vilket bekräftade ”kraftigt förtjockad kärlvägg” i ovannämnda områden. En PET-CT beställdes. Denna gjordes några dagar senare och bekräftade storkärlsvaskulit, som dock hade minskat något i intensitet och omfattning (spontan partiell regress) (figur 3).

Åtgärd: Prednisolon 60 mg x 1 (kort kur), snabbt kliniskt och laboratoriemässigt svar.Frågor
1. Vad utlöste aortiten?
2. Vilken plats hade kortisonbehandlingen i handläggningen?
3. Reflektioner?

Läs Facit

Dessa två fall inklusive bilder och grafer har sammanställts i en fallrapport som är accepterad för publikation i Autoimmunity Reviews.
Patienterna har gett skriftligt informerat samtycke för publik rapportering av händelsen inklusive radiologiska bilder.

Ioannis Parodis (reumatolog)
Lara Dani (reumatolog)
Antonella Notarnicola (reumatolog)
Git Martenhed (onkolog)
Pontus Fernström (radiolog)
Alexios Matikas (onkolog)
Oscar Wiklander (onkolog)
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2018

Kvinna, 74 år gammal.

Anamnes
År 2000 debut av opticusneurit vänster sida, 2001 även höger sida. Sedan 2001 har patienten även besvärats av ledvärk, stelhet, recidiverande munsår och fotosensibilitet.

Lab
CRP 16. SR 28. C3, C4 utan anmärkning. U-sticka: +1 leukocyter. Kreatinin utan anmärkning.
ANA homogent mönster, titer 3200. Anti-DNA positiv. Övrig ENA-screening negativ.

Diagnos och behandling
Via annan klinik där patienten var bosatt misstänktes SLE. Patienten fick intravenös steroidpulsbehandling i 3 dagar, därefter Prednisolon 5-10 mg dagligen i monoterapi fram till 2007 och därefter avslutades kontakten med Reumatologen.

År 2008 remiss från primärvården till reumatologkliniken i Västerås dit patienten nyligen hade flyttat. Anledningen var allmän försämring med framför allt ledvärk, utslag i ansiktet, solkänslighet. SLE-diagnosen bekräftas igen och patienten börjar med Prednisolon 7,5 mg x 1 och Azatioprin 50 mg 1 x 2. Bentäthetsmätning utan anmärkning. Osteoporosprofylax med Calcichew-D3 utan bisfosfonat.

Förlopp
Under åren 2008-2018 är patienten välmående, inga recidiv i SLE. Anti-DNA negativ.
December 2016 falltrauma och patienten ådrar sig en medial collumfraktur i höger höft. Opereras med LIH-spik. Mars 2017 falltrauma igen och patienten ådrar sig tremalleolär fraktur i höger fotled. Opereras med platta och skruvar samt cerklage. Komplikationsfritt efterförlopp. Ny bentäthetsmätning, fortfarande utan anmärkning.

Aktuellt
Maj 2018 söker patienten medicinakuten för akut påkommen smärta i höger fotled och fot sedan två dagar. Hon förnekar trauma eller överbelastning. Ingen feber, inga övriga allmänsymtom. Generell svullnad i fot/fotled och en bit distalt i underbenet. Viss rodnad och värmeökning. Ömmar över fotledsgaffeln. Inskränkt rörlighet i fotleden, perifera pulsar utan anmärkning. Ultraljud underben visar ingen DVT. Röntgen fot visar inget nytillkommet, ingen fraktur. CRP 100, LPK 14,6, Urat 404. Bedöms via akuten som misstänkt gikt. Fick Colrefuz-kur och remiss till reumatologmottagningen för uppföljning. Patienten slutade med Colrefuz några dagar senare på grund av diarré.

Tre veckor senare får patienten tid till Reumatologen. Hon är fortfarande inte bra i foten. Feberkänsla, ibland lite frossa. Ultraljud fotled visar kraftig synovit, uttalat mjukdelsödem, maximal Doppler-signal, ej dubbelkontur. CRP 70, Urat 454. Det hela bedöms i första hand vara en septisk artrit och patienten remitteras till ortopedakuten. Ledpunktion utförs med en liten bloddroppe i utbyte. Behandling med Cloxacillin i.v. sätts in och pågår i 3 dagar. Odlingar utfaller negativa, inklusive bloddroppen från fotleden. Patienten skickas hem med Heracillin i 7 dagar ”för säkerhets skull”. Bedöms återigen som gikt.

Tio dagar senare är patienten fortfarande inte bättre. Kraftigt pittingödem upptill 10 cm under patella. D-dimer positiv. CRP 64. Ånyo bedöms som gikt via vårdcentralen och patienten skickas hem med Oxynorm och Alvedon.

Tre veckor senare söker patienten igen på akutmottagningen med feber 39 grader, trötthet, fortfarande smärta, rodnad och svullnad i höger fotled. CRP 128. LPK 20. Resurin 1000 ml. Ledpunktion utan utbyte från fotleden. Nu misstänkt sepsis. Patienten läggs in och får Cefotaxim intravenöst. Preliminärsvar från blododlingar visar växt av Staf. aureus. Man byter antibiotika till Ekvacillin.

Tre dagar senare dysfasi, konfusion, facialispares, svaghet i höger arm och i höger ben. Saturation 80% på luft. Blåsljud med PM över mitralis, takykardi. Akut DT-hjärna utan anmärkning.

Frågor
1. Vilka differentialdiagnoser bör man fundera över?
2. Vidare utredning?
3. Behandling?

Läs Facit

Fredrik Markros
Överläkare, Reumatologkliniken Västerås

Läs mer

Fallbeskrivning nr 3 - 2018

Kvinna född 1987

Hereditet
Mor med SLE.

Socialt
Tidigare rökning. Trassligt socialt under uppväxten. Brukat droger under tonåren men ej sedan dess. Arbetat på tatueringsverkstad och förskola. Har två barn. Är högerhänt.

Tidigare sjukdomar
Obesitaskirurgi 2010. Bukplastik 2011. Haft gastritbesvär. 2012 gallsten och kolecystit. 2016 dysplastiskt nevus.

Reumatologiskt
RF-negativ, ACPA-negativ, ANA-positiv, destruerande polyartrit sedan 1,5 års ålder. Haft allmänpåverkan och feber initialt. Besvär med bland annat käkleder, fotleder. Provat många läkemedel inklusive Methotrexate, Salazopyrin (ej tålt dessa två DMARDs), flera TNF-hämmare, Orencia, RoActemra, Kineret, Mabthera. Under senaste året har hon endast haft per oralt kortison på grund av amning och andra omständigheter.

November 2017
Högaktiv i lederna och ökad SR och CRP. Ordineras Cimzia (Cimzia väljs på grund av att hon fortfarande ammar lite). Ledinjektion i vänster handled i december 2017. Upplever en del smärtor och parestesier efter ledinjektionen. Kommer igång med Cimzia i slutet av december 2017.
Per telefon i februari 2018 rapporterar patienten att hon har fått vad hon tror är Raynauds fenomen sedan början av februari. Hon beskriver vita och blå fingrar. Ökande frekvens och allvarlighetsgrad. ANA, anti-histon-ak och allmänna prover beställs. Allt utfaller helt negativt, litet inflammatoriskt påslag i lab.
Inkommer på extra läkarbesök i mars 2018. Det framkommer att det som patienten uppfattat som Raynauds fenomen förekommer endast i vänster hand vilket ej framkom per telefon. Därutöver smärtor i handen som strålar upp mot armbågen. Parestesier. Det framkommer även att patienten just har fått reda på att hon ånyo är gravid.

Status
Perifera pulsar: Radialis liksidig och tydlig. Ulnaris mindre tydlig men liksidig.
Ledstatus: Inga uttalade artriter.
Lokalstatus vänster hand: Marmorerad blåfärgning av fingertopparna DIG 2–5 i rumstemperatur. Lite skrynkliga fingertoppar. Enstaka lila mindre områden (dessa återgår aldrig till normal hudfärg enligt patienten). Begynnande millimeterstora sår på två ställen. Påtagligt kall om fingrarna.
Lokalstatus underben: Stora områden med vad som ser ut att likna konfluerande blåmärken (spontant uppkomna enligt patienten).

Frågor

1. Vilka differentialdiagnoser bör man fundera över?

2. Vidare utredning?

3. Provtagning?

Läs Facit

Karin Gunnarsson
ST-läkare i reumatologi
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 1 - 2018

Jul- och nyårshelgernas utmaningar…
Detta rör sig om en juridikstuderande ung kvinna som söker akut kl. 06:00 på morgonen på julafton på grund av 3–4 dagars ihållande bröstkorgssmärta som förvärras vid djupandning och med viss rörelsekorrelation.

Nu svårt att hantera smärtan, upplever andnöd. Produktiv hosta, grönt slem som ibland är blodtillblandat. Negerar feber. Orienterande prover visar lätt avvikande D-Dimer på 1,4 mg/L, CRP 59 mg/L och ALAT 1,32 μkat/L. Allt övrigt i rutinlab på Akutmottagningen är helt utan anmärkning. På grund av provsvaret beslutar jouren att göra en datortomografi av thorax, främst för att utesluta lungemboli. Bild DT1 visualiserar en 2 cm rundad förändring med central uppklarning.

På basen av fyndet väcks misstanke om infektion, främst TBC då patienten kommer från Armenien, men även misstanke om svamp. Patienten läggs in. Provtagning med IGRA. Flera försök till inducerat sputum för odling/PCR med magert resultat som ändå skickas för analys. Föreslås för bronkoskopi som dock inte genomförs i detta läge och planeras för biopsi.

Fördjupad anamnes under juldagen och mellandagarna ger en hel del ytterligare information:

Patienten har varit tröttare än normalt under det senaste året. Nästäppa av och till samt några episoder av näsblod vilket hon inte tidigare besvärats av. Opererad i näsan tidigare, lite oklart om det varit för polypos eller mer kosmetiskt. Mångåriga besvär med höger knä, smärta och värk som behandlats med NSAID och Tramadol. På grund av tilltagande besvär från höger ben, men även besvär från höger arm med svaghetskänsla och sensibilitetsbortfall i delar av hela höger kroppshalva inklusive ansiktet blir hon utredd på Neurologen under hösten. MR hjärna u.a., s-IgM-stegring till 2,7 g/L (0,45-2,3) men inga andra avvikande fynd i utredningen eller vid klinisk undersökning. Man har beslutat en förnyad MR hjärna efter sex månader. Patienten upplever själv att symtomen är stressrelaterade. Patienten upplever sig nu ytterligare försvagad, i båda benen. Hon undergick IVF som dessvärre slutade med ett tidigt missfall under sommaren. Graviditetsönskan sedan tiotalet år. Nytillkommet utslag på ett ben, eksemliknande. Svar på klassisk SR anländer och är 84, under höstens utredning SR 27 och i mars samma år SR 12.

Beslut fattas på annandagen om att bredda utredningen med tillägg av datortomografi av sinus som inte visar någon slemhinnesvullnad men något mer prominent concha inferior på vänster sida jämfört med höger. Tillägg av ANCA till provtagningen. Tularemiserologi, HIV. Hudkonsult. Patienten upplever sig tilltagande försämrad, framförallt tilltagande smärta i bröstkorg, främst vid andning.

I samband med lungbiopsi liten pneumothorax, prov skickas för TBC-diagnostik, PCR, odling och direktmikroskopi. PCR och mikroskopi utfaller negativa, 7 veckor till odlingssvar. Svar på Tularemiserologi ankommer, svagt positivt 1,6 (<1,1) som dock inte går att i bekräfta med kompletterande analys som ankommer någon vecka senare. CRP i stigande, nu 72 mg/L. Hudkonsult bedömer förändringarna som ett ospecifikt eksem vilket senare bekräftas av PAD. Patienten går på permission med recept på Ciproxin på låg misstanke om Tularemi. CRP har stigit till 113 mg/L. I samband med utskrivning på nyårsafton noteras i journalen att patienten har haft ont i höger öra vilket inspekteras med möjligen något förtjockad trumhinna. Man bedömer det hela som bakteriellt orsakat och fortsätter Ciproxinbehandlingen samt lägger till Amimox och planerar för ett snart polikliniskt återbesök.

Första dagen efter helgerna, den 2/1 kontaktas infektionsjouren då patienten har en lågt positiv PR3-ANCA 26 IU/mL. Man bedömer att det hela kan hanteras i samband med återbesök till infektionsjouren nästkommande dag.

Jouren uppmärksammar den longitudinella anamnesen, försämrade symtom från örat inklusive gult sekret på kudden, subfebrilitet, ytterligare trötthet. Inga fynd av svamp i biopsin som tagits, HIV negativ. Kontakt med reumatologjour och patienten läggs in för kompletterande utredning på Reumatologen.

Förnyad ANCA fortsatt positiv för PR3 i stigande titer, nu 45 IU/mL. ÖNH-konsult hittar inget annat än förtjockad trumhinna med bakomstående sekret. Patienten har behandling mot otit med Amimox vilket fortsätts. Nässköljning rekommenderas. Septumdeviation med kompensatoriskt förstorad vänster concha, således inget som ter sig inflammatoriskt. Nefrologisk utredning visar svag positivitet för proteinuri på en urinsticka vilket ej upprepas. Övriga prover helt utan anmärkning. Mikroskopi visar inget avvikande, inga korniga cylindrar. Komplettering med hepatitserologi inför högdos steroidbehandling och ytterligare immunsuppression, visar utläkt hepatit C. På grund av svaghet planeras komplettering med neurofysiologisk utredning där inget avvikande noteras, denna kan dock ej genomföras förrän efter att behandling inletts. Ultraljud buk utesluter gallvägspatologi eller stenar och leverförändringar som orsak till lätt ALAT-stegring. IGRA utsvaras negativt för TBC.

Patienten erhåller Solu-Medrol 1.000 mg/dag med planering för tre dagars behandling men där man på grund av trombocytökning till 1.147 x 109/L endast ger 100 mg + 1.000 mg + 500 mg. Därefter 50 mg Prednisolon dagligen.

Patienten mår bättre fysiskt men blir uppjagad av kortisonet. Dock uppger hon nu hörselnedsättning i höger öra. Inspekteras med ilsken kärlteckning på hammarskaftet men för övrigt inget sekret, ingen perforation.

Kontroll av lungförändringar (Bild DT2). Progress av den tidigare förändringen och tillkomst av ytterligare förändringar. Dessutom CRP ånyo i stigande, som lägst 35 mg/L, nu 72 mg/L.

Man beslutar i samråd med infektions-, lung- och reumatologkonsult om förnyad biopsering. Denna gång tas prover för PAD men förnyade infektionsprover läggs av misstag också i formalin och kan ej analyseras.

Ytterligare en skiktröntgen genomförs och visar försämring av kända förändringar. Tillkomst av ytterligare nästäppa och lite blödning. Ny remiss till ÖNH. Nu ser man slemhinneförändringar som biopseras. Blodig upphostning vid något tillfälle. CRP 100 mg/L.

Patienten erhåller förnyad Solu-Medrol-pulsbehandling 500 mg x 2 istället för Prednisolon per oralt på grund av misstänkt dåligt behandlingssvar.

Frågor

1. Är det rimligt att anse att infektion är helt uteslutet?

2. Kan vi ge patienten Mabthera?

3. Hur skall man förhålla sig till Sendoxan?

4. Patienten har frysta embryon men inget barn. Andra behandlingsalternativ?

5. Hur bråttom är det? Nuläge med hörselbortfall, lungförändringar med progress, inget njurengagemang. Ny biopsi tagen från slemhinna i övre luftvägarna där nya förändringar konstateras. CRP i stigande, kraftig trombocytos.

6. Övervägande av Fragminbehandling? Patienten vill veta att vi är säkra på diagnos. Hon börjar läsa på Internet. Mycket oroad.

Läs facit

Sara Bucher
Reumatologiska kliniken,
Örebro

Läs mer

Fallbeskrivning nr 7 - 2017

I förra numret presenterades av Katerina Chatzidionysiou en 35-årig helsvensk man som sammanfattningsvis besvärades av feber, svettningar, viktnedgång, torrhosta, återkommande aftösa sår i munnen samt hudutslag på ryggen och bröstet. I anamnesen omnämndes epididymit och utredningen visade tromber i höger hjärtkammare.

I detta nummer vill jag presentera Fredrik, en 62-årig helsvensk man som jag träffade i våras på vår slutenvårdsavdelning, och som utöver ursprunget uppvisar en del andra likheter med förra numrets patient, bland annat förekomst av endokardiella tromber.

Socialt
Gift med två vuxna barn. Har rökt tidigare men slutat sedan cirka 15 år tillbaka. Måttlig alkoholkonsumtion. Arbetar som dockmästare på fartygsvarv.

Anamnes
Fredrik är en man som innan den aktuella sjukdomshistorien hade upplevt sig väsentligen frisk förutom att han hade besvärats av astma sedan 16 år tillbaka. Han hade även en känd prostatahyperplasi.

Innan kontakten med Reumatologen
Fredrik insjuknade för cirka två år sedan med smärtor i vänster fot initialt och så småningom även i höger fot. Symptomen förvärrades successivt och under hösten 2016 drabbades patienten av en vänstersidig droppfot samt karpaltunnelsyndrom som opererades på båda sidorna. Under våren 2017 blev patienten kraftigt försämrad med muskelsvaghet, generell muskelatrofi, uttalad viktnedgång och svettningar. Patienten sökte vård. SR och CRP var kraftigt förhöjda. Bilden tolkades som ett oklart inflammatoriskt tillstånd, eventuellt PMR, och i april 2017 blev patienten insatt på 40 mg Prednisolon med efterföljande nedtrappning till 20 mg dagligen. SR och CRP sjönk fint med den behandlingen.

Patienten blev extensivt utredd av neurolog. Misstanke om ALS avskrevs. Lumbalpunktion genomfördes och fynden från cerebrospinal vätskeanalys var utan anmärkningar. Neurografi visade bild som vid en uttalad sensomotorisk axonal polyneuropati. EMG visade huvudsakligen myopatiska förändringar såväl proximalt som distalt i extremiteterna men även i m orbicularis oris, m sternocleidomastoeideus och m rectus med förekomst av spontanaktivitet i form av fibrillationer och positiva sharp waves. Bortfall av muskelaktivitet sågs enbart i m tibialis anterior och i m gastrocnemius. MEP visade normala centralmotoriska överledningstider.

Muskelbiopsi visade skelettmuskulatur med variation i fiberstorlek med förekomst av antydda grupper av tämligen små fibrer, vilket kan tyda på neurogen skada. Inflammatoriska cellinfiltrat påvisades inte. I de få små inkluderade kärlen sågs inga hållpunkter för vaskulit.

DT thorax i april 2017 visade inga infiltrat. I upprepad undersökning två månader senare hade patienten rikligt med pleuravätska på höger sida, samt en patologiskt förstorad lymfkörtel och flera icke-patologiskt förstorade lymfkörtlar i mediastinum. Han hade även perihilära infiltrat bilateralt och en skrumpningstendens i höger ovanlob. Bronkoskopi utfördes och BAL-vätskeanalys visade inga maligna celltyper, en CD4+/CD8+-cellskvot på 1,5 och inga hållpunkter för non-Hodgkinlymfom. Odlingarna utföll negativa, förutom ett positivt svar för Candida albicans i BAL.

I juni 2017 utvecklade Fredrik en grav hjärtsvikt av oklar bakomliggande genes. MR hjärta visade en dilaterad vänster kammare med uttalad funktionsnedsättning, EF var 11% med liten slagvolym 27 ml, CI 1,6 l/ min/m2 av oklar anledning, och inga väggförändringar påvisades vare sig lokalt eller med diffus utbredning. Hjärtbiopsi visade hypetrofi men ingen nämnvärd inflammation. Ingen eosinofili, inga granulom, inga jätteceller. Ingen morfologisk misstanke om inlagring av amyloid och kongofärgningen utföll negativ.

På reumatologisk slutenvård
Vid denna tidpunkt togs patienten över till reumatologisk slutenvårdsavdelning för fortsatt utredning. Vid ankomsten var han något hes och hade en produktiv hosta med vitaktigt slem. Han blev andfådd vid lätt ansträngning. Han hade ingen dysfagi, ingen feber, inga tarmsymtom, inga urinvägssymtom, inga artriter. Han var uppenbart muskelsvag. Han uppvisade Raynauds fenomen, men inga sår. Han klagade över en nytillkommen synnedsättning i höger öga. Han hade ingen huvudvärk, ingen skalpömhet och ingen tuggclaudicatio. Under hela vårdtiden var patienten kardiellt stabil med något lågt blodtryck.

ANA och ANA-subspecificiteter inklusive anti-dsDNA-antikroppar var negativa. ANCA, kryoglobuliner och antifosfolipidantikroppar var också negativa. Även antikroppar associerade till neurologiska sjukdomar testades och var negativa. Komplementnivåerna var normala. Myositspecifika antikroppar var negativa. CK var normalt.

Patientens underben illustreras i bilden.
Hjärnan undersöktes vid ett antal tillfällen med både MR och DT-angiografi som sammanfattningsvis visade flera relativt färska infarkter bland annat occipitalt på väster sida, kortare lumenförsnävade partier i enstaka kärl inom media- respektive posteriorterritorierna. Fynden var svårtolkade. Misstänkta kaliberväxlingar i MR förde tankarna till vaskulit, men efter kompletterande DT-angiografi och flera granskningar bedömdes förändringarna utgöras av ateroskleros snarare än vaskulit. Patienten hade dock haft kortison under en längre tid när dessa undersökningar gjordes.

Den kliniska bilden förde tankarna till vaskulit, närmast PAN. Hjärtsvikten förblev gåtfull. Med tanke på infarkter i hjärnan inleddes behandling med Fragmin i profylaktiskt syfte, samt Trombyl på inrådan av neurolog.

Arbetsdiagnosen var vid den tidpunkten PAN och behandling med Sendoxan enligt EUVAS-protokollet diskuterades. Oklart var fortfarande hur lungförändringarna och den oklara hjärtsvikten skulle kunna hänga ihop med en eventuell PAN, och huruvida en malignitet skulle ändå kunna ligga bakom denna komplicerade bild. Hepatitserologi kontrollerades och var negativ. QuantiFERON-test hade utförts i mars – innan kortisonbehandling initierades – och var negativt. Nervbiopsi gick inte att genomföra akut, utan man kunde tidigast få en tid till hösten 2017. Patienten fick även en Doxyfermkur ex juvantibus mot eventuell borrelios trots låg misstanke (förekomst av IgG- men inte IgM-antikroppar hos man som hade vaccinerats mot TBE).

Efter en relativt snabb nedtrappning av kortisondosen, som inte ledde till någon nämnvärd försämring, utfördes i juli PET med 18F-FDG samt DT. Lunginfiltraten hade gått i regress och ingen neoplastisk process kunde påvisas.

Ekokardiografi i början av juli visade en normalstor vänster kammare med uttalat nedsatt systolisk funktion, generell hypokinesi och i apexområdet en rundad väggfast struktur, cirka 10 x 15 mm, med en mer ekogivande rörlig slängande struktur i den fria delen, misstänkt tromb. Normalstor höger kammare med normal systolisk funktion. I början höjdes dosen Fragmin på grund av falltendens (patienten hade fallit vid ett tillfälle under vårdtiden).

Vid den tidpunkten blev jag involverad i patientens vård. Arbetsdiagnosen var PAN. Vid ronden noterades utbredda hudreaktioner på stället där patienten hade fått Fragminsprutor. I munhålan sågs aftösa sår som inte hade varit särskilt besvärande för patienten eller smärtsamma.

Tromben i hjärtat var ett bekymmer. Den bedömdes i första hand bero på den globala hypokinesin i hjärtat, men orsaken till hypokinesin var fortfarande oklar. Ischemisk genes bedömdes inte utgöra någon större sannolikhet med tanke på den globala utbredningen. Man gick över till Waran efter att ha vägt risker mot nytta.

Ögonläkare undersökte patienten och bekräftade – utöver diskret katarakt, framför allt på höger sida – en synfältspåverkan med homonym högersidig hemianopsi vilket föranledde körförbud. Inga tecken till intraokulär inflammation och ögonbottenundersökningen var utan anmärkning. Återigen, patienten hade haft kortison under en längre tid när undersökningen gjordes.

Frågor

1. Vad tror du om diagnosen?

2. Hur skulle du behandla?

Läs facit

Ioannis Parodis
Karolinska Universitetssjukhuset
ioannis.parodis@sll.se

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2017

Numrets fallpresentation handlar om en 35-årig man som bär en ”tickande bomb”.

Bakgrund: Svenskt ursprung. Tidigare väsentligen frisk. Icke-rökare. Ingen hereditet för reumatiska sjukdomar. Gift med ett tre månader gammalt barn.

Kontaktorsak: Söker akut i juni 2017 på grund av hög feber upp till 41 grader, torrhosta, bröstsmärta.

Anamnes: Debut av feber, svettningar, viktnedgång, torrhosta, sjukdomskänsla i april 2017. Lungröntgen visade glest infiltrat i vänster underlob, vilket bedömdes som pneumoni och patienten fick antibiotikabehandling i form av Kåvepenin med utebliven effekt. Byte av antibiotikum till klindamycin gav ingen effekt heller. Negativa odlingar. Patienten blev successivt sämre. Anamnestiskt fanns erytema nodosum år 2014 och återkommande aftösa sår i munnen sedan flera år tillbaka.. Under våren 2017 tillkom även episoder av epididimit samt acne-liknande utslag på ryggen och på bröstet. Inga muskuloskeletala besvär. Inga ögonbesvär.

Status och laborationer: På akuten var patienten takykard (150 hjärtslag/minut) och takypnoisk (23 andetag/minut). Feber 40 grader. CRP kring 110, normalt prokalcitonin, endast lätt leukocytos.

Vårdförlopp: Patienten rundodlas och läggs in för vidare utredning. DT thorax visar spridda små förtätningar av infektiöst utseende i underloberna, med vaskulit som en eventuell differentialdiagnos. Bronkoskopi görs och BAL tas. Omfattande mikrobiologisk diagnostik utfaller negativ. CRP stabiliseras kring 90-100. ANA och ANCA är negativa. I samband med en febertopp blir patienten kraftigt påverkad med skakningar och andningsfrekvens på 40 andetag/ minut. Ett blåsljud auskulteras vilket föranleder TEE med frågeställning endokardit och patienten får antibiotikabehandling. TTE visar fynd som inger misstanke om vegetation i trikuspidalis med engagemang av chordae apparatus. PET-CT inger misstanke om lungemboli, vilket verifieras av DT och patienten blir insatt på Fragmin. Fortsatt feber trots bredspektrumantibiotika. Nya odlingar utan växt av bakterier. Infektiös endokardit bedöms vara osannolik. Vidare utredning med TEE visar inga vegetationer, utan en stor förändring i chordae apparatus av oklar genes. Patienten sätts in på 40 mg Prednisolon med snabbt svar både kliniskt och laboratoriemässigt. Patienten blir helt feberfri och akutfasreaktanterna normaliseras. MR hjärta visar tre tromber i höger kammare, en stor och två mindre (bild).

MR hjärta visualiserar tromber i höger kammare.

 

Frågor

1. Vad saknar du i anamnesen?

2. Vilka differentialdiagnoser skulle du tänka på?

3. Vilka prover och undersökningar är det du saknar?

4. Hur skulle du fortsätta att behandla patienten?

Läs facit

Katerina Chatzidionysiou
Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 3 - 2017

Maria söker akut på grund av plötslig svår bröstsmärta.

Kön: Kvinna

Ålder: 25 år gammal.

Tidigare sjukdomar: Tidigare varit väsentligen frisk.

Ärftlighet: Mormor och mormors bror avlidit i plötslig hjärtdöd i 40- respektive 60-årsåldern. Pappa, farbror och farfar med RA.

Tobak/alkohol: Ingen rökning, alkohol eller droger.

Det handlar om Maria, en tidigare väsentligen frisk 25-årig kvinna. Hon drabbas plötsligt av svår bröstsmärta och söker akut på hemorten. Man tar ett EKG som är normalt och misstänker panikångestattack. Maria får lugnande besked och får därefter gå hem. Hon söker åter flera gånger med svår attackartad bröstsmärta. Vid ett tillfälle tas TnT som visar sig ligga över 200. Patienten läggs in på IVA med telemetriövervakning. Hon har under vårdtillfället svåra smärtor men inga händelser på telemetrin och EKG:et är normalt.

Maria utreds med MR hjärta och angiografi som är normala. Ingen dynamik på TnT som ligger stabilt omkring 200. Vid nästa smärtgenombrott tas även TnI som utfaller normalt. Man gör EMG och neurografi samt tar ANA/ENA och ANCA. Samtliga utfaller normalt. Hon remitteras till Hjärtkliniken på Sahlgrenska sjukhuset och därifrån remitteras hon vidare till Reumatologkliniken. Vid vidare anamnes framkommer att patienten sedan 10 månader har haft successivt ökad bröstsmärta, trötthet, värk i kroppen, stelhet och andfåddhet. Det känns ”som att en elefant sitter på bröstet” när hon vaknar. Hon har svårt att öppna burkar och hon kan knappt stå på benen på morgonen. Hon uppger dålig aptit och viktnedgång cirka 4 kg på 10 månader. CK 26,1; myoglobin 331.

Muskelbiopsi. Bild tagen av Anders Oldfors, Professor/överläkare i patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Frågor

1. Vad kan Maria ha drabbats av?

2. Hur skulle du utreda vidare?

3. Varför var TnT kraftigt förhöjt medan TnI var normalt?

4. Vad visar den histologiska bilden?

Läs facit

Marit Stockfelt
ST-läkare,
Reumatologkliniken, SU

Läs mer

Fallbeskrivning nr 1 - 2017

Det handlar om en kvinna som idag är drygt 50 år. Hon remitterades av husläkare 2008 på grund av misstänkta lymfadenopatier för fortsatt handläggning på Rematologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hereditet: Ingen hereditet för reumatisk eller annan autoimmun sjukdom.

Socialt: Gift, 3 barn i livet. Ett barn dött i plötslig spädbarnsdöd. Kontorsarbete.

Tobak och alkohol: Icke-rökare och låg konsumtion av alkohol.

Massivt inflammerad spottkörtelvävnad. Bild från Professor Marie Wahren-Herlenius.

Hon diagnosticerades med Sjögrens syndrom på annan ort vid 24 års ålder utifrån poitiv spottkörtelbiopsi, siccasymtom och patologiska mätningar av tårar och saliv i form av Schirmers test och vilosalivation. Hon hade sedan barndomen haft kontakt med barnklinik för ledvärk och enligt anamnes hade hon haft sakroiliit och artriter som behandlats med lokala steroider och NSAID med god effekt. Hon hade även kaliumbehandling med 7 tabletter Kaleorid 750 mg och bikarbonattabletter eftersom hon hade, som hon berättade, utretts och resultaten hade visat på njurorsakad hypokalemi.

Vid nybesöket beskrev hon sina aktuella symtom som uttalad trötthet, muskelsvaghet, ibland muskelkramper, sendrag nattetid, artralgi i perioder, ibland även svullnad av framför allt knän, siccasymtom uttalade från framför allt ögon men även mun samt hud och under det senaste året svullnader på halsen och under käkvinklarna.

Patologiska statusfynd var förstorade körtlar cervikalt samt konsistensökning av submandibularis. För övrigt normalfynd men på gränsen till för lågt BMI och låg mängd muskelmassa.

Laboratorieprover visade normala värden för blodstatus inklusive leukocytpopulationer, SR, CRP, kreatinin och ALAT. ANA var positiv, både homogent och kornigt mönster, specifik ANA var negativ, det vill säga såväl Ro52/SSA, Ro60/SSA och La/ SSB var negativ. Kalium var 3,3 under pågående kailumbehandling.

Tidigare spottkörtelbiopsis exakta focus scorevärde saknas men var över 1. Röntgen knäleder visade förkalkningar bilateralt vid senare tillfälle men inga röntgenologiska fynd av artrit eller artros.

Frågor:

1. Hur skall denna patient utredas vidare för att fastställa diagnos/diagnoser, komplikationer eller organpåverkan av grundsjukdom?

2. Hur skall patienten behandlas?

Läs facit

Marika Kvarnström
överläkare
Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 7 - 2016

Karin är en 49-årig kvinna med psoriasisartrit som behandlats med metotrexat sedan diagnostillfället och har efter tillägg av biologisk behandling varit lågaktiv. Nu plötsligt ringer hon mottagningen då hon har ont i muskulaturen och ena benet viker sig.

Kön: Kvinna med svenskt ursprung

Ålder: 49 år

Socialt: Ensamstående med en vuxen son. Arbetar som säljare och make-up-artist. Röker 6-7 cigaretter dagligen. Nykterist.

Hereditet: Psoriasis hos modern, mormodern och mormoderns far.

Tidigare sjukdomar
Stelopererad ländrygg på grund av smärtproblematik, hypertoni som tablettbehandlas, episod med troponinsläpp utan dynamik 2012 då ischemisk genes uteslöts.

Reumatologisk sjukdom
Psoriasisartrit som diagnostiserats 2011 på basen av entesiter, artriter och psoriasis.
Symptomdebut efter viros 2008 och sedan dess tilltagande besvär och labbmässig aktivitet i from av stegrat CRP (SR ej tagen förrän vid diagnostillfället). Initialt behandlad med metotrexat med god effekt.
Efter ett drygt år tillägg av etanercept som har mycket god effekt på ledsymptomen men då patienten upplever sig oftare sjuk i viroser seponeras etanercept efter cirka tre år och patienten provar kortvarigt ustekinemab och golimumab med dåligt svar, varför hon återinsätts på etanercept, med ånyo god effekt.
Patienten ringer till mottagningen i mars 2016 och berättar att hon sedan några månader tillbaka har ont, inte i lederna utan i musklerna. Smärtan ackompanjeras av generell muskelsvaghet. Hon berättar även att ena benet plötsligt viker sig. Patienten inläggs på dagvården för påskyndad utredning under frågeställning myosit. På avdelning görs en muskelbiopsi och immunologisk utredning med myositspecifika antikroppar initieras. I status noteras proximal svaghet, framförallt i nedre extremiteter, och svaghet i nackflexorer. Labmässigt ses CK på 6 och lätt förhöjda ALAT och ASAT. I väntan på PAD och svar på myositspecifika antikroppar utvecklar patienten bilateral droppfot, hängande mungipa och nedsatt sensorik i höger ansiktshalva, och hon upplever ”pirrningar” bilateralt i underbenen. Patienten läggs då in på slutenvårdsavdelning för att snabbt få till en MR hjärna samt halsrygg och EMG/ENeG. MR utfaller helt negativ men EMG visar myopatimönster i flera muskler i skuldergördeln samt i tibialis anteriorlogerna. Bortfall av motoriska enheter ses också. Under tiden på vårdavdelningen inkommer PAD och myositspecifika antikroppar och båda är helt negativa. Myositstatus visar dock uttalad uttröttbarhet och svaghet. Patienten bedöms av neurolog som inte misstänker någon neurologisk genes till patientens symptom.


MR hjärna var normal

 

Frågor

1. Vad tror ni att patienten lider av?

2. Hur skulle ni utreda detta vidare?

3. Vad anser ni nu vara det mest akuta i patientens symptomatologi?

Läs facit

Marie Holmqvist
ST-läkare
Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2016

Bad tattoo?

33-årig man, tidigare väsentligt frisk, icke-rökare. Ingen hereditet för reumatiska sjukdomar.

Kontaktorsak
Kommer under våren 2016 på remiss från primärvården på grund av tilltagande svullnad och värk i extremiteter sedan fyra månader tillbaka.

Anamnes
Subakut symtomdebut efter en tatuering.
Det var egentligen andra gången han gjorde tatueringen på vänster underarm. Han tatuerades för första gången för cirka 10 år sedan. En vecka efter ”re-tatueringen” debut av domningar i fingrar bilateralt och svullnad i handryggen. Under en vecka utveckling av symmetriskt ödem i underarmar och underben. Förnekar feber, gastrointestinala eller luftvägsbesvär, viktnedgång, svettningar, trötthet, och Raynauds fenomen. Inga hudutslag som patienten har lagt märke till. Han upplever myalgier distalt men ingen muskelsvaghet. Han har prövat NSAID utan effekt. Han förnekar användning av andra läkemedel.

Status
Uttalat pittingödem i underarmar och underben, ”hård” konsistens. Inga artriter, inga tenosynoviter. Grov muskelstyrka är normal. Status i övrigt är utan anmärkning. Inga hudutslag konstateras förutom en hudförändring i underarmen vid abduktion (bild).

Laborationer
Tecken till lätt inflammatorisk aktivitet, SR 39 mm/h (ref. <10) och CRP 5 mg/L (ref. <3). Mild anemi (Hb 114 g/L, ref. 134-170), normocytär, normokrom. Mild hypoalbuminemi (P-albumin 31 g/L, ref. 36-48).
U-sticka, transaminaser utan anmärkning. Förhöjd LD (5,5 mikrokat/L, ref. <3.5). CK normal. Diskret hypergammaglobulinemi. Immunserologi: ANA, ANCA, RF negativa. Anti-CCP svagt positiv (låg titer).

Frågor

1. Hur skulle ni gå vidare med utredningen? Vilka prover saknar ni? Vilka ytterligare undersökningar/ingrepp behövs för att bekräfta diagnosen?

2. Vad heter hudförändringen? Vilken sjukdom är denna förändring mest karakteristisk för?

3. Differentialdiagnoser?

Läs facit

Katerina Chatzidionysiou
Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
aikaterini.chatzidionysiou@karolinska.se

Läs mer

Fallbeskrivning nr 3 - 2016

Ann-Britt är en 86-årig kvinna med RA som tidigare har behandlats för spleniskt marginalzonslymfom. Nu vårdas hon inneliggande för en nydebuterad leukocystoklastisk vaskulit på underbenen.

Kön: Kvinna med svenskt ursprung.

Ålder: 86 år.

Socialt: Ensamboende. Har två vuxna barn.
Hemtjänst 2 gånger per dygn.

Palpabel purpura. Bild: James Heilman, M.D.

Tidigare och nuvarande sjukdomar:
Tablettbehandlad hypertoni. Bilateral makuladegeneration. Seropositiv destruerande RA sedan 1968 samt sekundärt Sjögrens syndrom. Initialt följdes Ann-Britt på Södersjukhuset i Stockholm men sedan 2013 har hon följts upp och fått behandling via Karolinska. Hon har tidigare behandlats med guld, Penicillamin och Salazopyrin, men sedan mitten av 90-talet med Methotrexate. Hon har knä- och axelproteser bilateralt och är stelopererad i höger fotled och i höger tumme. År 2010 noterades LPK-stegring upp mot 26 (lymfocytos), lätt anemi och lätt trombocytopeni. Inga B-symtom. Hon remitterades då till Hematologen som fann en lätt förstorad mjälte (13,5 cm) samt flertalet icke-patologiska körtlar. Benmärgsprov visade misstänkt marginalzonslymfom och det hela bedömdes som ett primärt spleniskt marginalzonslymfom. Patienten splenektomerades. Blodbilden förbättrades och patienten bedömdes vara i remission, senast vid ett återbesök i september 2015. Dock noterar man i december 2015 LPK 22 samt sjunkande Hb (114) och TPK (152), men patienten är välmående och man planerar att ta nya prover ett par veckor senare.

Överkänslighet: Ingen känd.

Aktuellt: I början av januari 2016 söker patienten akut på Södersjukhuset på grund av några veckors tilltagande besvär av hosta, andfåddhet, trötthet samt tillkomst av underbenssvullnad och viss svullnad över händerna. Prover visar Hb 112, LPK 30, TPK 81, kreatinin 62, Troponin T 14 och NT-proBNP 4830. Det bedöms således som hjärtinsufficiens och patienten läggs in och får diuretika intravenöst. Ekokardiografi visar normal EF, dock diastolisk hjärtsvikt samt förhöjt PA-tryck. Patienten har fortfarande andningsbesvär trots diuretika och genomgår därför en DT thorax. Denna visar inga lungembolier men pleuravätska ses bilateralt och man finner även ett cm-stort infiltrat i höger ovanlob som ska följas med ny DT. Så småningom förbättras patienten på given sviktmedicinering och efter en veckas vårdtid planeras hemgång. Innan patienten går hem noterar man dock utslag bilateralt på underbenen. Enligt patienten har dessa utslag funnits sedan inkomsten till sjukhuset och progredierat under vårdtiden. Hudläkare bedömer dessa som en leukocystoklastisk vaskulit, vilket även verifieras i hudbiopsi. U-sticka visar erytrocyter 2+, leukocyter 1+, albumin 1+. Kreatinin har stigit till 89. Patienten remitteras till Reumatologen för vidare utredning.

Frågor:

1. Vilka diagnoser överväger du?

2. Vilka ytterligare prover och undersökningar vill du beställa?

3. Hur vill du behandla patienten?

Läs Facit

Katarina Uttervall
ST-läkare Hematologiskt Centrum,
Karolinska Universitetssjukhuset
För närvarande randande på Reumatologkliniken

Läs mer

Fallbeskrivning nr 1 - 2016

Denne man kommer på remiss från Medicinkliniken i Nyköping till Reumatologkliniken i Eskilstuna under frågeställning ankyloserande spondylit.

Kön: Man med svenskt ursprung.

Ålder: 56 år.

Socialt: Gift. Icke-rökande snickare.

Hereditet: Mor med RA.

Tidigare sjukdomar: Inga.

Fyra veckor innan nybesöket har han sökt sin vårdcentral på grund av stelhet i ländrygg, nacke, axlar. Blodprover visar inflammation, SR 81 mm/h, CRP 118 mg/L. Insattes på Prednisolon 30 mg under diagnos Polymyalgia rheumatica. Ingen effekt. Efter någon dryg vecka tillkommer smärtor i höger öga, vilket bedöms som irit av ögonläkare.

Söker akutmottagningen då han har feber och andningssvårigheter. Han frias från lungemboli, alveolit och bakomliggande kardiell orsak och remitteras till Reumatologmottagningen i Eskilstuna. Under nybesöket ses en ganska opåverkad patient med smärtande konjunktiviter, generellt stel, men inga artriter. SI-ledstester negativa och inget spondylartritstatus.

Inläggs omgående för utredning. Blodprover visar att CRP och SR stigit till 240 mg/L respektive 100 mm/h trots Prednisolon 30 mg dagligen i 4 veckor. RF, ACPA, ANA, ENA, ANCA, HLA-B27, komplement, urinsediment är utan anmärkningar. Ingen njurpåverkan, inga tecken till hematologisk sjukdom. Ingen primär leverpåverkan. Anemi sekundärt till inflammationen.

MR helrygg inklusive SI-leder är utan anmärkningar. Grundligen genomgången av infektionsläkare och inget infektiöst kan påvisas. Malignitetsutredning utfaller utan anmärkning. Ögonkonsulten får däremot napp när patienten diagnostiseras med bilateral episklerit.

Vi hittar ingen bakomliggande orsak till hans episklerit och inflammation men ögonstatus är så omfattande att under misstanke om vaskulit ökas hans Prednisolondos till 60 mg dagligen och han får även Sendoxan 1000 mg var fjärde vecka i 6 månader (notera att detta var tidigt i 2012).

Audiogram

Audiogram

I samband med den andra pulsbehandlingen har ögonstatus förbättrats och inflammationen i prover minskat. Fem dagar efter den andra pulsbehandlingen får patienten plötsligt yrsel och tinnitus. Akutbedömning av öronläkare som diagnostiserar en sensorineuronal hörselnedsättning på vänster sida. Ingen nystagmus. MR hjärna och lumbalpunktion är utan anmärkningar. Utreddes även med DT angio, inga tecken till aortit.

Frågor:

1. Vad överväger du för diagnos?

2. Hur skulle du behandla?

Läs facit

Malin Thorén
Reumatologkliniken Sörmland

Läs mer

Fallbeskrivning nr 7 - 2015

Michaela insjuknade i buksmärta och tonisk-kloniska krampanfall när hon var 25 år.

fall_7_15_bild2

Kön: Kvinna med italienskt ursprung

Ålder: 25 år

Socialt: Arkeologistuderande vid Roms universitet. Ensamboende. Inga barn.

Levnadsvanor: Rökare. Måttligt alkoholintag.

Tidigare och nuvarande sjukdomar: Fick diagnosen systemisk lupus erythematosus vid 17-årsåldern, baserat på positiv ANA, förekomst av anti-SSA-ak, en vänstersidig gonartrit och cirkulära hudutslag. Symptomen gick i regress 6 mnader efter insättande av behandling med lågdos Prednisolon och 200 mg Plaquenil dagligen. Inga återfall och inget behandlingsbehov fram till 25-årsåldern.

Överkänslighet: Ingen känd.

Michaela är 25 år gammal. I februari 2009 insjuknar hon plötsligt med sjukdomskänsla, förstoppning, kraftiga buksmärtor och generaliserade tonisk-kloniska krampanfall med medvetslöshet. Under de senaste 2 veckorna har hon varit stressad på grund av sluttenta, hållit diet för viktminskning och druckit mycket alkohol på en fest. Hon har inte tagit några läkemedel eller droger. Hon åker in till akutmottagningen och därifrån remitteras hon till en neurologisk vårdavdelning. Blodprover visar leukopeni med lymfopeni, trombocytopeni, förhöjda SR och CRP samt l.ga C3 och C4.

Kreatinin, leverenzymer och urinsticka är utan avvikelser. Autoimmunserologi visar starkt positiv ANA med kornigt mönster samt förekomst av anti-SSA-ak, anti-SSBak, anti-RNP-ak och anticentromer-ak. Ingen förekomst av anti-dsDNA-ak. Patienten har hypertoni och bilateral synpåverkan. Ingen uppenbar orsak till hennes kraftiga buksmärtor kan påvisas i ultraljudsundersökning eller datortomografi av buken.

Magnetröntgen hjärna visar .dem i den subkortikala vitsubstansen parietalt och occipitalt som överensstämmer med reversibelt posteriort leukoencephalopatisyndrom (RPLS). Lumbalpunktion är utan anmärkningar.

Magnetröntgenbild som visar förändringar förenliga med reversibelt posteriort leukoencephalopatisyndrom (RPLS).

Magnetröntgenbild som visar förändringar förenliga med reversibelt posteriort leukoencephalopatisyndrom (RPLS).

Man misstänker systemisk lupus erythematosus med engagemang av det centrala nervsystemet och Michaela sätts in på Solu-Medrol-pulsbehandling med 1 gram/dag i 3 dagar och d.refter Prednisolon 1 mg/kg kroppsvikt dagligen. Tio dagar senare och under kortisonbehandling försämras hon drastiskt och hamnar i koma. Man kan då påvisa diffust cerebralt ödem och patienten utvecklar högersidig hemipares. Blodprover visar nu normala nivåer av leukocyter, lymfocyter, trombocyter, C3 och C4, men hon har fortfarande f.rh.jda SR och CRP samt tillkomst av blod i urinen och grav hyponatremi (Na+ 109 mEq/L; referens: 137–145).

Frågor

1. Vilka diagnostiska överväganden gör du?

2. Hur vill du gå vidare med ytterligare prover och undersökningar för att bekräfta diagnosen?

3. Hur vill du behandla patienten?

Läs facit

Antonella Notarnicola
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2015

Denna patient remitteras från kardiolog och kommer i februari 2014 till Reumatologmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping under frågeställning ANAnegativ SLE.

Kön: Kvinna med svenskt ursprung.

Ålder: 63 år

Socialt: Pensionär. Tidigare fabriksarbetare. Sambo. Ett barn.

Levnadsvanor: Ex-rökare. Högst måttligt med alkohol.

Tidigare/nuvarande sjukdomar: Typ-1 diabetes (sedan 1967) med efterföljande diskret retinopati och mild nefropati. Hypertoni. Hypothyreos (efter Hashimotothyreoidit). Perniciös anemi.

Allergi/överkänslighet: Ingen känd.

Bakgrund: Vid journalgenomgång framkommer att patienten sommaren 2008 uppsökt akutmottagningen med buksmärtor, diarré och svimning. Infektiös orsak hade uteslutits och datortomografi (DT) av buken visade enbart cholecystolithiasis. Gastroskopi utfördes; flera bredbasiga polyper hittades i fundus och biopsier togs från dessa, liksom från corpus i ventrikeln. PAD visade kronisk atrofisk gastrit med carcinoid, immunhistokemiskt positiv för kromogranin A och synaptofysin, medan färgning för glukagon, gastrin och serotonin var negativa. Ki67-nivåer var lägre än 1% och mitoshastigheten var 1 per 10 highpower field (Fig. 1, A–E).

Blodprover visar förhöjt kromogranin A (33 nmol/L; ref. <4) och gastrin (1510 pmol/L, ref. <60). Sammantaget definierades carcinoiden som GEP-NET klass 1, typ 1, enligt 2010 WHO/eNETS klassificeringen. Helkropps-DT påvisade ingen säker metastasering och beslut om operation fattades i oktober 2008. Operationen var okomplicerad med gastrektomi, splenektomi och kolecystektomi. I PAD fann man 10 polyper på upp till 2 cm i storlek med samma egenskaper som de tidigare biopsierna. Inga lymfkörtelmetastaser hittades. Kromogranin A och gastrin i blod återgick till normala nivåer efter operationen.

Figur 1. Histologi av ventrikel- (A–E) och hudbiopsier (F–G). A–B: H&E-färgning med typisk morfologi av GEP-NET, klass 1. Diagnosen bekräftas genom uttryck av ett brett spektrum cytokeratin (CKAE1/3; C), synaptofysin (D) och kromogranin A (E). F–G: H&E-färgning som visar omfattande purpura med leukocytoklastisk vaskulit.

Figur 1. Histologi av ventrikel- (A–E) och hudbiopsier (F–G). A–B: H&E-färgning med typisk morfologi av GEP-NET, klass 1. Diagnosen bekräftas genom uttryck av ett brett spektrum cytokeratin (CKAE1/3; C), synaptofysin (D) och kromogranin A (E). F–G: H&E-färgning som visar omfattande purpura med leukocytoklastisk vaskulit.

Under de följande tre åren drabbades patienten av flera allergiska reaktioner med takykardi och hudutslag vilket krävde behandling med peroralt betametason och klemastin intramuskulärt. Under hösten 2013 utvecklade patienten polyserosit med röntgen-verifierad pleurit och ekokardiografi-verifierad perikardit. Kardiologkliniken behandlar framgångsrikt med kortison, men hennes perikardit recidiverar vid åtminstone ett tillfälle under nedtrappning av prednisolon. Samtidigt uppger patienten tilltagande ledvärk och uppvisar kliande utslag på bål och underbenen. Paraneoplastiskt syndrom, alternativt recidiv av ventrikelcarcinoid, misstänks initialt men det senare bedöms ytterst osannolikt på grund av normal octreotidescinitigrafi och lågt kromogranin A i blod.

Trots avsaknad av antinukleära antikroppar (ANA) i blod remitteras hon till reumatolog i november 2013 under frågeställning systemisk lupus erytematosus (SLE). Samtidigt har patienten precis träffat dermatolog som beskrivit utslagen som urtikaria-liknande på bålen och som palpabel purpura på underbenen. Det föreligger tecken på systemisk inflammation med förhöjning av CRP 95 mg/L och SR 27 mm/h. Hudbiopsi (utförd utan immunofluorescens) från vänster ben visade utbredd purpura och leukocytoklasi, perivaskulära infiltrat best.ende av neutrofiler utan tromber, nekros eller pannikulit (Fig. 1, F–G). Patienten ordinerades betametason utvärtes.

Aktuellt: Patienten träffar reumatologspecialist i februari 2014. Hereditet för reumatisk sjukdom och psoriasis saknas. Patienten har haft en lyckad graviditet och förnekar missfall. Solkänslighet och andra symtom potentiellt relaterade till inflammatorisk systemsjukdom (inklusive SLE) negeras bestämt. Ledbesvären som inremitterande beskrivit försvann genom behandling av ibuprofen. En uppföljande undersökning med DT thorax hade emellertid nyligen visat 2. cm ensidig pleurautgjutning på vänster sida samt diskreta emfysematösa förändringar basalt i parenkymet och minst 1 cm perikardutgjutning. Blodprover visar hemoglobin 95 g/L, leukocyter 8.8×109 (ingen lymfopeni), trombocyter 451×109, CRP <10 mg/L, SR 11 mm/h, ALAT 0.25 μkat/L, ASAT 0.19 μkat/L, urat 238 mikromol/L, kreatinin 71 mikromol/L och inga tecken på α1-antitrypsinbrist. Urinprov med mikrohematuri, men inga cylindrar.

Frågor:

1. Vilka diagnostiska överväganden gör du?

2. Hur vill du gå vidare med ytterligare prover eller undersökningar för att bekräfta diagnos?

3. Tankar kring behandling?

Läs facit

Christopher Sjöwall
Överläkare, Reumatologkliniken i Östergötland,
Universitetssjukhuset, Linköping

Läs mer

Fallbeskrivning nr 3 - 2015

Bakgrund: Karin kommer till Reumatologavdelning D26 i Solna på remiss från en vårdcentral i Stockholm.

Kön: Kvinna

Ålder: 66 år

Socialt: Ensamboende, 2 barn

Hereditet: Ingen känd

Tidigare sjukdomar: Opererad för höftledsartros, 2007. Opererad och strålbehandlad för vänstersidig bröstcancer, 2006.

Nuvarande sjukdomar: Väsentligen frisk

Överkänslighet: Inga kända

Aktuellt: Patienten inkommer till Reumatologavdelning D26 vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna på remiss från en vårdcentral i Stockholm som har varit i kontakt med reumatologkonsult då man har funnit lätt förhöjda muskelenzymer. Patienten är sedan tidigare frisk förutom en höftoperation på grund av coxartros för 8 år sedan samt operation av bröstcancer med efterföljande strålning 2006. Sedan ett halvår tillbaka har patienten fått tilltagande muskelsvaghet och smärta i armar och ben samt även lätta sväljningssvårigheter med lite nasalt tal. Nedsatt kraft och balansproblem. På vårdcentral tas prover som då visar lätt förhöjda värden av ASAT (0.91; ref. 0.25-0.60), CK (9.0; ref. 0.60-3.5), CK-MB (24; ref. <5), LD (5; ref. <4.3), myoglobin (169 ref. <58), troponin T (56; ref. <15).

Vid inläggning på reumatologavdelningen noteras i status atrofiering av båda händers thenarregioner samt första interossen på vänster hand och svaga fascikulationer över båda skuldror. Sjukgymnast och arbetsterapeut undersöker patienten och finner nedsatt muskulär uthållighet med 3.3–75% i övre extremiteter och 73.3–100% i nedre extremiteter. Vidare utredning med HRCT, sväljningsröntgen, ENeG, EMG och muskelbiopsi beställs. Enligt preliminärsvaret från muskelbiopsin ses en ospecifik myopatibild. Varierande fiberstorlek, grupper av atrofiska fibrer som vid neurogenskada, enstaka nekrotiserade och regenererande fibrer.

Frågor:

1. Vilka sjukdomar misstänker du?

2. Vilka prover och undersökningar vill du beställa för att komma vidare med diagnostiken?

Läs facit

Kristina Bellander
ST-läkare
Geriatriska kliniken, Nacka sjukhus
nu randande på KS

Babylonia Tibert
läkarstuderande T6
Karolinska Institutet

Läs mer

Fallbeskrivning nr 1 - 2015

Bakgrund: Rökande man född 1953, tidigare väsentligen frisk.

Anamnes: Insjuknade under Thailandsvistelse med svullnad och smärta i höger fotled två dagar in på resan. Ett par dagar senare även svullnad i höger knä och vänster fotled.

Vid hemkomst, inneliggande vård på infektionskliniken efter en initial dos Bensyl-PC på akuten på grund av misstänkt erysipelas. Blod-, feces-, ledvätskeodling, kristaller, Widal, HIV, hepatit negativa. Klamydia PCR och gonokockodling från uretra negativa. Lungröntgen utan anmärkning.

Initialt kraftig inflammatorisk reaktion med leukotrombocytos och l.tt anemi, samt CRP 180, SR 99, LPK i ledvätska 63, varav neutrofila 59. I samråd med Reumatologen till slut bedömts som misstänkt reaktiv artrit. Patienten förbättras p. Lederspaninjektion i knä och Prednisolon 10 mg dagligen och skrivs hem.

Nybesök på reumatologen 2 veckor senare. CRP och SR i sjunkande. ANA, ENA, RF, anti-CCP negativa. ACE utan anmärkning. Nu försämrad igen. Utebliven effekt av kortisoninjektioner.

Under de nästkommande månaderna flertalet kontakter med Reumatologen, både inneliggande, planerat och jourbesök. Besvären i fotlederna försvinner, men höger knä försämras snarast. Ingen effekt av Salazopyrin. SR mellan 48-91, CRP 11-67. Förnyad ledvätskeodling utan fynd. TB-odlingar negativa. Patienten sätts in på metotrexat utan effekt. Röntgen av knät visar nytillkomna erosioner. Diskussioner förs angående insättning av anti-TNF. Patienten planeras först för en artroskopi för vävnadsbiopsi, TB-, och svampodling.

MR av båda knäna för jämförelse: Aggressiv bild med stora usurerande förändringar, framförallt i tibia. Även betydande ödem och kontrastuppladdning i kringliggande mjukdelar. Misstänkt abscessbildning i anslutning till knät. Septisk artrit kan inte uteslutas.

MR av båda knäna för jämförelse:
Aggressiv bild med stora usurerande förändringar, framförallt i tibia. Även betydande ödem och kontrastuppladdning i kringliggande mjukdelar. Misstänkt abscessbildning i anslutning till knät. Septisk artrit kan inte uteslutas.

Artroskopi en månad senare (sju månader efter insjuknandet) visar mycket aggressiv synovit med grava usurer och destruktioner. Artroskopisten bedömer att det måste röra sig om någon form av infektion. MR lårben med kraftig artritbild, misstänkt abscess. PAD, bakteriespecifik PCR, 16s RNA fr.n ledvätska och TB-odlingar dock negativa. Patienten läggs åter in på reumatologavdelning för vidare utredning. Morfinkrävande smärta. Går med rollator.

Vad gör du nu?

Vilka är differentialdiagnoserna?

Vad är den mest sannolika diagnosen?

Läs facit

Linnea Höper och Mats Dehlin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Läs mer

Fallbeskrivning nr 7 - 2014

Britta läggs in på avdelning D26, Karolinska Universitetssjukhuset Solna med misstänkt skov i sin RA.

Högersidig höftledsartrit. Ultraljudsundersökning visar tecken på utgjutning (intraartikulärt anekoiskt område) med ökat avstånd mellan ledkapsel och collum femoris. Jämförelse med vänster höftled där man inte ser tecken på inflammation. Bilder från Hamed Rezaeis bildarkiv. Observera att bilderna inte är på patienten som presenteras i denna fallbeskrivning.

Högersidig höftledsartrit. Ultraljudsundersökning visar tecken på utgjutning (intraartikulärt
anekoiskt område) med ökat avstånd mellan ledkapsel och collum femoris. Jämförelse med vänster höftled där man inte ser tecken på inflammation. Bilder från Hamed Rezaeis bildarkiv. Observera att bilderna inte är på patienten som presenteras i denna fallbeskrivning.

Kön: Kvinna

Ålder: 68 år

Socialt: Icke-rökare. Bor ensam fyra trappor upp utan hiss. Har två vuxna döttrar.

Tidigare/nuvarande sjukdomar: Perifer facialispares vid två tillfällen utan klar anledning. Opererades 2006 och 2011 på grund av spinalstenos. Reopererades 2011 på grund av hematom. Var efter detta paretisk men har tränat sig tillbaka.

Reumatologisk sjukdom: 2006 debut av myalgier och stegrade inflammationsparametrar som bedömdes som PMR/möjlig TA och kortisonbehandlades via primärvården. På grund av svårigheter med nedtrappningen remitterades patienten till Reumatologen. Artriter fanns och det hela bedömdes som RA. Anti-CCP lätt förhöjt, RF negativ. Initialt fick patienten behandling med Methotrexate som seponerades på grund av leverbiverkningar. Ville sedan inte prova annan behandling och har sedan 2012 varit stabil i sin sjukdom med enstaka kortisoninjektioner, framför allt i handleder och i axlar.

Aktuellt: Söker akut den 20/10 2014 efter plötslig debut av svåra smärtor i båda höfter, framför allt vänster. Kan inte stödja på benen som bara viker sig. Viss smärta bilateralt i axlar. På akuten är CRP 100. Det bedöms som möjligt skov i RA och patienten läggs in på reumatologisk avdelning.

Status
AT: Gott. Afebril. Stabila vitalparametrar.

Leder: Inga uppenbara artriter, men får inte undersöka höfterna som smärtar väldeliga. Öm och rörelseinskränkt i axlar bilateralt.

Vårdförlopp: Följande dag fortsatta smärtor i höfter. Man gör en ultraljudsundersökning och tappar ut ful, grön, trögflytande flockig ledvätska ur framför allt vänster höft, men även höger. Bättre avseende smärtan efter tappning.

Lab: CRP 100–248. SR 93. LPK 12.8. Prokalcitonin normalt.

Ledvätskeanalys: Ej analyserbar på grund av hög viskositet. Dock högt antal leukocyter. Pyrofosfatkristaller påvisas. Blod- och ledvätskeodlingar har tagits, svar har ännu inte anlänt.

Frågor

1. Hur behandla nu?

2. Hur utreda vidare?

3. Vilken diagnos är mest sannolik och varför?

Läs facit

Anna-Kajsa Sjöberg
ST-läkare
Internmedicin/reumatologi
Reumatologkliniken, KS, Västervik

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2014

Anna har en seropositiv RA sedan 2002. Hon kommer på remiss från privat reumatologmottagning på grund av tilltagande andfåddhet och praktiska svårigheter att följa upp patienten.

fall_5_14_bild

HRCT-svar: Bilateralt i lungorna ses ett visst mosaikmönster, omväxlande områden med aningen högre respektive lägre attenuering. Liksom vid föregående undersökning förefaller bronkerna ställvis antytt vida och väggförtjockade.

Kön: Kvinna

Ålder: 40 år

Socialt: Gift, har två friska barn. Jobbar som präst.

Ärftlighet: Ingen känd hereditet

Tobak: Icke-rökare

Överkänslighet: Nickelallergi

Tidigare sjukdomar: Rosacea. I övrigt tidigare frisk.

Reumatologisk sjukdom: RF- och ACPA-pos RA sedan 2002. Fick initialt Methotrexate 7,5 mg/vecka i augusti 2003 i totalt 10 veckor vilket sattes ut på grund av illamående och leverpåverkan.

Fick istället Salazopyrin EN i november 2003 med tillägg av Plaquenil i mars 2004. På grund av fortsatt sjukdomsaktivitet fick patienten starta Enbrel i november 2006 i kombination med Salazopyrin EN och Orudis Retard.

Aktuellt: I oktober 2007 förkylningssymtom och hosta med ”pipande andning”. Sökte vårdcentralen och fick Ventoline med viss lindring. I samband med återbesök hos reumatolog i mars 2008 uppger patienten fortsatt andfåddhet varför Salazopyrin och Orudis Retard seponeras på misstanke om läkemedelesbiverkan. Får istället 5 mg Prednisolon/dag. På grund av fortsatt försämring med andningen sätts även Enbrel ut i aug 2008 och Prednisolondosen höjs till 30 mg/dag.

Status: Opåverkad i vila. Sinusrytm, normofrekvent. Vesikulära andningsljud med ronki bilateralt. Synoviter i flertalet MCP-, PIP-, och MTP-leder bilateralt.

Lab och röntgen: SR 42, CRP 44, blodstatus ua, leverprover och krea ua, RF 128 IU/ml, anti-CCP 2060 U/ml, ANA påvisad som kornig kärnfluorescens i titer 1600, anti-dsDNA och ENA negativa. Lungröntgen i april 2008 ua, HRCT i juni 2008 visar enstaka diskreta stråk i lungbaserna bilateralt som g.r ut mot pleurae med ospecifikt utseende. Ny HRCT i november 2008 visar omväxlande mosaikmönster (se bild).

Frågor

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand? Differentialdiagnostik?

2. Hur vill du utreda vidare?

3. Hur bör patienten behandlas?

Läs facit

MILAD RIZK
Reumatologkliniken Västerås

Läs mer

Fallbeskrivning nr 4 - 2014

Olof kommer till Reumatologmottagningen i Solna på remiss från S:t Görans akutmottagning

fall_4_2014_bild1 fall_4_2014_bild2 fall_4_2014_bild3

Kön: Man

Ålder: 62 år

Socialt: Tidigare rökare. Har slutat röka sedan 30 år. Arbetar på laboratorium men ej i direkt kontakt med infektiösa agens.

Ärftlighet: Modern har RA.

Hereditet: Dotter med oklar autoimmun sjukdom som ger levernekros. Far och farfar med ledsjukdom och engagemang av händer och fötter.

Tidigare sjukdomar: Sudden deafness 2007.

Nuvarande sjukdomar: Tablettbehandlad hypertoni.

Överkänslighet: Inga kända allergier.

Aktuellt: Väsentligen frisk man som utvecklar en ganska plötslig paroxysmal hosta och så småningom dyspné. Ingen feber. Brunaktigt sputum. Behandlas med EryMax och Spektramox utan effekt. Utreds via akutmottagningen på S:t Görans sjukhus för lungemboli och hjärtinfarkt. Samtliga undersökningar utfaller utan anmärkningar. Han uppger att han duschat i och druckit från stillastående vatten.

Två veckor senare uppmäts på akutmottagningen förhöjd total-IgE (140; ref. <122), lätt eosinofili (2,0) och positiv IgG PR3 i multiplex (5,9; ref. <1). CRP och leukocyter utan anmärkningar. Framkommer episod med nästäppa. CT thorax (bilder) visar förtjockade bronker basalt bilateralt som är vätskefyllda samt två små infiltrat apikalt i höger lunga. Diskreta parestesier i tårna bilateralt. Odlingar av sputum, urin och nasofarynxsekret förefaller negativa.

Frågor:

1. Vilka sjukdomar överväger du?

2. Vilka utredningar vill du beställa för att komma vidare i diagnostiken?

3. Hur skulle du behandla?

Läs facit

KARIN GUNNARSSON
Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fallbeskrivning nr 1 - 2014

Maria har RA. Hon söker akut på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge på grund av neurologiska symptom.

MTR hjärna: Svårbedömd patologisk glios i vit hjärnsubstans (pilar). Tumör? Metastas? Abscess?

MTR hjärna: Svårbedömd patologisk glios i vit hjärnsubstans (pilar). Tumör? Metastas? Abscess?

Kön: Kvinna

Ålder: 71 år

Socialt: Gift. Har två vuxna barn. Pensionerad gymnasielärare.

Ärftlighet: Modern har RA.

Tobak: Har rökt.

Överkänslighet: Allergi mot sulfa.

Tidigare sjukdomar: Lungtuberkulos som barn. Bröstcancer för tre år sedan som bedöms vara av låg risk. Strålbehandling. Inget recidiv hittills.

Reumatologisk sjukdom: RA som diagnostiseras i samband med cancerdiagnosen. Några veckor efter avslutad strålbehandling initieras antireumatisk behandling med Methotrexate och Plaquenil. Plaquenil tolereras ej och sätts ut. Methotrexate 20 mg/vecka kombineras då med Prednisolon 5 mg och viss men inte fullständig effekt uppnås. För två år sedan drabbas patienten av lungsjukdom, oklar genes. HRCT lungor visar interstitiella infiltrat som bedöms bero på strålbehandlingen. Prednisolondosen ökas till 40 mg och Methotrexate seponeras. Tilltagande ledbesvär under nedtrappningen av Prednisolon. TNF-hämmarbehandling diskuteras men väljs bort på grund av canceranamnesen. Mabthera sätts in, patienten erhåller två infusioner á 1000 mg med 15 dagars mellanrum, sista infusionen för 9 månader sedan. Är besvärsfri sedan dess.

Aktuellt: Inkommer till akuten på grund av tilltagande talsvårigheter, minnesluckor och förvirring. Maken medföljer och uppger att patienten besvärats av fluktuerande feber, huvudvärk och illamående under de senaste fyra veckorna.

Status: Gott. Patienten är opåverkad. Är orienterad men har svårt att finna ord. Anisokori, vänster pupill 5 mm i diameter, höger pupill 4 mm. Reagerar normalt på ljus och vid konvergens. Ingen nystagmus. Normal trigeminus- och facialisfunktion. Normal tungmotorik. Något nedsatt styrka i höger hand och arm. Finger-näsförsök med svårigheter på höger sida, utan anmärkningar på vänster. Sensibilitet i armar och ben utan anmärkning. Vid gång obalans och ataxi. Babinskis tecken negativt bilateralt. Lungorna och hjärtat auskulteras utan anmärkning. BT: 140/80 mm Hg.

Lab: CRP 56 mg/l, Hb 118 g/l, LPK 13,3×109/l. Ingen växt i allmänna odlingar från blod, NPH och urin.

LP: I likvor ses inga atypiska celler. Inga tecken till B-cellslymfom. Negativ Borreliaserologi och inga positiva fynd avseende enterovirus, adenovirus, herpes, varicella och TBE.

Frågor:

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand? Differentialdiagnostik?

2. Hur vill du utreda vidare?

3. Hur bör patienten behandlas?

Läs facit

NANCY VIVAR
ClinTRID, Karolinska Institutet

Läs mer

Fallbeskrivning nr 5 - 2013

Svea kom till reumatologmottagningen i Kristianstad i december 2012 för bedömning på grund av svaghet i lårmuskulaturen efter mångårig kortisonanvändning mot polymyalgia reumatika. Hon stod då på Prednisolon 12,5 mg om dagen (7,5 + 0 + 5).

Bild 1: PET-CT

Bild 1: PET-CT

Bild 2: Temporalartärbiopsi

Bild 2: Temporalartärbiopsi

Läs mer