Facit till UR vardagen 1 – 2015

Patienten genomgick ytterligare en artroskopi, denna gång med positivt svar på bakteriespecifikt DNA, som visade fynd av gonokocker. Patienten hade inga som helst uretritsymptom, men direktmikroskopi från uretrasekret visar två stycken diplokocker.

Odling från ledvätska som skickas iväg för specifik gonokockodling är nu positiv. Pat får antibiotika under sex månader och infektionen läker ut.

Inflammationsprover normaliseras, patienten är klart förbättrad i knät, har grava förändringar men har hittills klarat sig ifrån protesoperation.

Septisk artrit är en känd komplikation till gonorré som orsakas av den gramnegativa diplokocken Neisseria gonorrhoeae. Den disseminerade formen, där septisk artrit är en av manifestationerna, drabbar mellan 0,5–3% av alla infekterade. Riskfaktorer är bland annat SLE och fel i komplementsystemet. Septisk artrit orsakad av gonokocker har en typisk bild som skiljer sig från artrit av andra agens. Det är vanligt att fler än en led är drabbad, oftast knä, anklar och handleder, ibland polyartritbild, vanligen asymmetrisk. Patienterna är oftast stabila och afebrila. Frånvaro av urogenitala symptom är inte ovanligt.

Blododlingar är ofta negativa. Infektion med gonokocker kan ge polyartralgier, ofta samtidigt som hudutslag och tenosynoviter. Man har dock inte kunnat bekräfta att bakterien orsakar reaktiv artrit. Vår patient hade inga urogenitala symptom, i dessa fall är GC-odling från uretra positiv i endast 50–75% av fallen.

UpToDate – disseminated gonococcal infection
http://referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se/w/Gonorré-laboratoriediagnostik

Reactive arthritis or postinfectious arthritis? Hannu T et al, Best practice & research Clinical Rheumatology 419-433, 2006