SPUR

Spur-inspektörer

annika-teleman Annika Teleman

Capio movement, samordnare

annika.teleman@capio.se
tomas-bremell Tomas Bremell
iva_beskuren Iva Gunnarsson
janne_beskuren Jan Cedergren
lovisa-leifsdottir_frilagd Lovisa Leifsdottir
christine bengtsson_fix Christine Bengtsson
Lena Karlberg

Dagsläge

Efter corona-pandemin kom SPUR-inspektionerna igång ordentligt igen 2022. Då gjordes besök i Halland, Sunderbyn, Linköping, Eskilstuna och Örebro. För 2023 har överenskommelse gjorts om inspektioner i Uddevalla, Jönköping, Gävle och Lund. Kontakt med ytterligare enheter pågår.

Många regioner gör sammanhållna SPUR-inspektioner där all slutenvård och/eller öppenvård inspekteras inom ett visst tidsintervall, i något fall på rullande schema. Det är då viktigt att våra inspektioner sammanfaller med detta vilket i några fall har påverkat vår planering. Vi ser dessa sammanhållna inspektioner som något positivt för utbildningsläkarna. Ibland har tilläggsbeställningar med analys av utbildningsförutsättningar och genomförande av ST också beställts av regionerna.

Ny SPUR-inspektör

Vi har glädjen att hälsa Lena Karlberg från Göteborg välkommen som ny SPUR-inspektör.

Nytt regelverk från 2021

Socialstyrelsen utfärdade i januari 2021 (med ikraftträdande juli-2021) nya föreskrifter, och allmänna råd avseende läkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2021:8 och målbeskrivningar 2021, anpassad efter den nya läkarutbildningen med 6 års grundutbildning och BT. Man har också tagit fram formulär att använda för intygande om kompetens vid ansökan om fullgjord BT och ST.

De nya förskrifterna har föranlett arbete med att ta fram nya checklistor för SPUR-inspektioner som ska passa de som går enligt såväl den gamla som nya utbildningen respektive enligt regelverk från 2015 och 2021.

Många kommer dock att fullgöra sin ST enligt SOFS 2015:8 under flera år framöver. Och följer då SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015.

Regelverket 2015 innehöll bland annat skärpta krav på kvalitetsgranskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i målbeskrivningarna. I föreskriften framgick ett ökat ansvar för arbetsgivaren, bl.a. extern utvärdering enligt följande:

”Vårdgivaren bör se till att studierektorerna har relevant specialistkompetens. ST-läkaren bör, utöver handledning, fortlöpande ges sådana instruktioner som anges i 1 § 3 med återkoppling från dem som har gett instruktionerna.

2 § Vårdgivaren ska ansvara för att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen säkerställs genom systematisk granskning och utvärdering av om verksamheten uppfyller de krav som ställs i 3 och 4 kap.

Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska även granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren.

Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

Allmänna råd

Vårdgivaren bör se till att den externa granskningen och utvärderingen genomförs vart femte år.”

Bakgrund till SPUR

SPUR-inspektionerna initierades av Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd, SPUR, som ett verktyg för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda specialistutbildningen som startade 1992. SPUR testade en inspektionsmodell i ett pilotprojekt och valde år 1993 att i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bilda SPUR-stiftelsen. SPUR-stiftelsen beslutade att även utarbeta en modell för AT-inspektioner, vilka inleddes år 2004.

Den utbildande enheten bedöms genom ett personligt besök kombinerat med en enkät.

I LIPUS regi sedan 2013

SPUR-verksamheten stod i IPULS regi fram till 2012, men gick från och med den första mars 2013 över till Läkarförbundet i form av LIPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården). SRF har sedan 2013 samarbetat med LIPUS i SPUR-verksamheten, och har som specialitetsförening en avgörande roll i den externa granskningen av specialistutbildningen.

Inspektion vart femte år

Inspektion av specialistutbildningarna var 5:e år innebär att alla ST-läkare får vara med om en inspektion under sin utbildningstid. Två inspektörer, som utses av specialitetsföreningen, bedömer den utbildande enheten utifrån strukturen (resurserna för utbildningen) och processen (hur resurserna används). På uppdrag av SRF kontaktar inspektörerna landets reumatologiska enheter och föreslår inspektion. Den praktiska administrationen sköts av LIPUS kansli.

Det är ett roligt arbete att vara inspektör. Vi ser inspektionerna som en möjlighet att hjälpa verksamheterna att utvecklas och förbättra ST-utbildningen och föra goda exempel vidare. Vi tas alltid mot med vänlig nyfikenhet och undran om vad vi kan komma med för förbättringsförslag.

SPUR-inspektioner

    Sidansvarig: Kajsa Öberg