SPUR

Spur-inspektörer

annika-teleman Annika Teleman

Capio movement, samordnare

annika.teleman@capio.se
tomas-bremell Tomas Bremell
iva_beskuren Iva Gunnarsson
janne_beskuren Jan Cedergren
lovisa-leifsdottir_frilagd Lovisa Leifsdottir
christine bengtsson_fix Christine Bengtsson

Planering 2020/2021

På grund av coronapandemin har alla SPUR-inspektionerna för året skjutits upp till nästa år. Vi ligger trots det bra till i inspektionsschemat med ca ett års förskjutning för länskliniker, universitetsklinikerna hade precis hunnit genomföras innan ”nedstängningen”. Vi kommer att genomföra ett par extra inspektioner under 2021 om allt går i lås. Aktuella kliniker/enheter är Danderyd, Halland, Karlskrona, Kristianstad, Centrum För Reumatologi Stockholm, Örebro, Eskilstuna och Sunderbyn. Verksamheterna kommer att kontaktas av respektive inspektörer för att bestämma lämplig tid för inspektion.

Många regioner har numer sammanhållna SPUR-inspektioner där alla slutenvård och/eller öppenvård inspekteras inom ett visst tidsintervall, i något fall på rullande schema. Det är då viktigt att våra inspektioner sammanfaller med detta vilket i några fall har påverkat vår planering. Vi ser dessa sammanhållna inspektioner som något positivt för utbildningsläkarna. Ibland har tilläggsbeställningar med analys av utbildningsförutsättningar och genomförande av ST också beställts av regionerna.

Från SPUR har man börjat planera för, och genomfört enstaka, digitala inspektioner men vi vill helst undvika det då vi liksom många andra ser ett stort värde i det personliga mötet vid bedömning av utbildningsenheterna. Beroende på kommande Coronaläge kan detta dock komma att behöva omvärderas för att SPUR-verksamheten ska bestå.

Bakgrund

SPUR-inspektionerna initierades av Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd, SPUR, som ett verktyg för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda specialistutbildningen som startade 1992. SPUR testade en inspektionsmodell i ett pilotprojekt och valde år 1993 att i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bilda SPUR-stiftelsen. SPUR-stiftelsen beslutade att även utarbeta en modell för AT-inspektioner, vilka inleddes år 2004.

Den utbildande enheten bedöms genom ett personligt besök kombinerat med en enkät.

Nytt regelverk från den 1 maj 2015

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med målbeskrivningar) fram till den 30 april 2022.

Det nya regelverket innehåller bland annat skärpta krav på kvalitetsgranskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i målbeskrivningarna.

I föreskriften framgår ett ökat ansvar för arbetsgivaren, bl.a. att det sker extern utvärdering enligt följande:

”Vårdgivaren bör se till att studierektorerna har relevant specialistkompetens. ST-läkaren bör, utöver handledning, fortlöpande ges sådana instruktioner som anges i 1 § 3 med återkoppling från dem som har gett instruktionerna.

2 § Vårdgivaren ska ansvara för att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen säkerställs genom systematisk granskning och utvärdering av om verksamheten uppfyller de krav som ställs i 3 och 4 kap.

Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska även granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren.

Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

Allmänna råd

Vårdgivaren bör se till att den externa granskningen och utvärderingen genomförs vart femte år.”

I LIPUS regi sedan 2013

SPUR-verksamheten stod i IPULS regi fram till 2012, men gick från och med den första mars 2013 över till Läkarförbundet i form av LIPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården). SRF har sedan 2013 samarbetat med LIPUS i SPUR-verksamheten, och har som specialitetsförening en avgörande roll i den externa granskningen av specialistutbildningen.

Inspektion vart femte år

Inspektion av specialistutbildningarna var 5:e år innebär att alla ST-läkare får vara med om en inspektion under sin utbildningstid. Två inspektörer, som utses av specialitetsföreningen, bedömer den utbildande enheten utifrån strukturen (resurserna för utbildningen) och processen (hur resurserna används). På uppdrag av SRF kontaktar inspektörerna landets reumatologiska enheter och föreslår inspektion. Den praktiska administrationen sköts av LIPUS kansli.

Det är ett roligt arbete att vara inspektör. Vi ser inspektionerna som en möjlighet att hjälpa verksamheterna att utvecklas och förbättra ST-utbildningen och föra goda exempel vidare. Vi tas alltid mot med vänlig nyfikenhet och undran om vad vi kan komma med för förbättringsförslag.

SPUR-inspektioner

    Sidansvarig: Kajsa Öberg