Resestipendier

Varje år delar Svensk Reumatologisk Förening ut sex stycken resestipendier för att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Här annonseras resestipendierna när ansökan är öppen.

SRF:s Resestipendier

För att stödja och uppmuntra till deltagande i internationella vetenskapliga konferenser utdelas sex resestipendier på upp till 17 000 kronor.

Resestipendierna kan sökas av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening. Stipendierna riktar sig till reumatologer (både specialister och ST-läkare), undantaget professorer och verksamhetschefer.

För att få söka stipendier från SRF måste sökanden ha varit ordinarie medlem och betalat medlemsavgift innevarande år och året innan. Medlem som tidigare erhållit resestipendium är inte berättigad att söka igen.

Stipendierna lottas ut efter ansökningstidens utgång. Utbetalning till stipendiaterna görs senast sista april.

Sista ansökningsdag för SRF:s resestipendier är 15 mars 2022.

Ansökan skickas via e-post till inger.gjertsson@rheuma.gu.se och ska innehålla uppgifter om hur stipendiet kommer att användas, ort och klinik, befattning samt belopp (upp till 17 000 kronor).

Stipendiaten förväntas inkomma med en kort (cirka en A4-sida) skriftlig rapport/reseberättelse från konferensen. Rapporten ska kunna publiceras i ReumaBulletinen eller på hemsidan och skickas senast en månad efter konferensen till inger.gjertsson@rheuma.gu.se.

Om stipendiepengarna inte används för ansökt ändamål eller om endast delar av stipendiepengarna används, ska resterande belopp återbetalas till SRF senast sista december ansökningsåret.

Sista dag för ansökan: 2022-03-15